Publicerad: 18 oktober 2018

Upphovsrätt

Inom upphovsrättsområdet ingår i SKL:s verksamhet bland annat att med rättighetsförvaltande organisationer förhandla fram normalavtal inom kommunernas/landstingens verksamhetsområden. Den enskilda kommunen/landstinget tecknar sedan avtal som följer respektive normalavtal.

Exempel på ytterligare avtal

Det förekommer också att kommuner och landsting erbjuds att teckna ytterligare avtal med olika organisationer. Dessa brukar erbjudas till samma villkor som erbjuds företag och organisationer, varför det inte blir aktuellt för SKL att för de avtalen medverka i några förhandlingar.

Vi vill här poängtera att skolkopieringsavtalet och notkopieringsavtalet är heltäckande och inte behöver kompletteras med ett eller flera avtal med någon ytterligare organisation.

De viktigaste av de avtal som SKL har förhandlat fram är:

Skolkopieringsavtalet

som träffats med Bonus Copyright Access. Avtalet ger kommunerna/landstingen och regionerna rätt att för undervisningsändamål kopiera offentliggjorda verk i enlighet med avtalet.

Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna, cirkulär 17:62

Notkopieringsavtalet

Notkopieringsavtalet med Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF), Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik (SKAP), som ger musik/kulturskolor rätt att för sin undervisning kopiera musikaliska verk i enlighet med avtalet.

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2013/2014, cirkulär 13:41

STIM-avtalet

Uppsägningar från STIM

STIM-avtalet (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå), som ger kommunen rätt att framföra musik offentligt. Se Cirkulär 12:8 med hänvisningar till tidigare cirkulär.

Justering i normalavtalet med STIM, cirkulär 12:8

Landstingen har ett normalavtal som träffades mellan STIM och dåvarande Landstingsförbundet. Ursprungsavtalet återfinns i A-Cirkulär A 53/82. Ett tilläggsavtal återfinns i A-Cirkulär A 91:24.

Överenskommelse om ersättning till STIM för framförande av upphovsrättsligt skyddad musik, A-Cirkulär A53/82 (PDF, nytt fönster)

Sjukvårdshuvudmännens avtal med STIM, A-Cirkulär A 91:24 (PDF)

SAMI/IFPI-avtalet

SAMI/IFPI-avtalet (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation/International Federation of the Phonographic Industry, Svenska gruppen) som ger kommunen rätt att framföra inspelad musik enligt avtalet.

Normalavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal verksamhet, cirkulär 13:56

Landstingens avtal, A-Cirkulär A 91:27, Överenskommelse om ersättning till SAMI för framförande av upphovsrättsligt skyddad musik (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot