Publicerad: 16 november 2018

Avtal för kommuners musikanvändning

SKL förhandlar fortsatt med Stim om ett normalavtal för kommuner och landstings musikanvändning. SKL arbetar alltjämt för att ett nytt normalavtal ska finnas tillgängligt senast vid årsskiftet. SKL avråder medlemmarna från att teckna egna avtal innan ett nytt normalavtal mellan Stim och SKL är på plats.

SKL har nu mötts av information om att Stim, trots de pågående förhandlingarna med SKL, uppmanat och aktivt bearbetat enskilda kommuner för att förmå kommunen att teckna avtal med Stim redan nu avseende kommande års musikanvändning baserat på deras egna 'normaltariffer'. Av denna information framgår dock inte att Stims förslag på nya ersättningsnivåer kommer att innebära betydande kostnadsökningar för de kommuner som ingår sådana avtal.

SKL vill även framhålla att ingåendet av sådana avtal från enskilda kommunerna enligt Stims förslag även skulle försvåra möjligheterna för SKL att nå en för kommunerna gynnsam överenskommelse om nytt normalavtal. Att Stim erbjuder sig att ändra avtalen framöver, till de nya normalavtal som kan komma att tecknas, är enligt SKL missvisande då detta görs i uppenbart syfte att försöka förbättra sin position i sak.

SKL avråder alltjämt medlemmarna från att teckna egna avtal innan ett nytt normalvavtal mellan Stim och SKL är på plats.

Tidigare händelseförlopp

SKL och Stim för förhandlingar angående ett nytt normalavtal avseende musiklicens för kommuner respektive landsting. Enligt SKL är de tariffer som Stim har presenterat inte tillräckligt transparanta för att SKL ska kunna ta ställning till om Stims licensvillkor har sådan saklig grund som krävs enligt lag. Stim har nu uppgett att de kan komma att fortsätta processen genom att förhandla med kommuner individuellt om inte SKL godtar de tariffer som Stim ensidigt har presenterat.

Även gällande landsting och regioner har SKL och Stim pågående diskussioner om ett nytt normalavtal gällande musiklicens. Vi ber er därför att avvakta med att teckna egna avtal med Stim till dess ett nytt normalavtal mellan Stim och SKL är på plats.

Bakgrund

Många kommuner har hört av sig till SKL angående Stim:s uppsägning av tidigare avtal samt utformningen av de nya avtalsförslagen som innebär väsentliga förändringar jämfört med de uppsagda avtalen.

SKL:s nätverk för kommundirektörer har behandlat ärendet och vill att SKL, på samma sätt som skedde 1994, ingår ett normalavtal med Stim.

SKL kan sedan rekommendera samtliga kommuner att ingå avtal med Stim enligt de grunder som framgår av normalavtalet.

SKL har förklarat sig beredda att förhandla med Stim för att försöka komma överens om ett normalavtal och har också kontaktat Stim med anledning av detta.

SKL har den 29 december 2016 haft ett möte med Stim angående avtalen med kommunerna. Vid mötet framkom:

  • att 40 kommuner har slutit avtal med Stim
  • att 90 kommuner har bestridit uppsägningen såsom för sent inkommen
  • att 90 kommuner har fått offert från Stim
  • att 60 kommuner inte har inkommit med uppgifter till Stim
  • att 10 kommuner har uppgett att de vill att samtal mellan Stim och SKL ska ske innan avtal kan tecknas. 

Vid mötet diskuterades bland annat punkten ”Musik på jobbet”. Stim har efter mötet tydliggjort deras syn på varför tillhandahållande av tjänstemobiler och tjänstedatorer utgör ett sådant förfogande av musik som kräver tillstånd från Stim. SKL anser att denna fråga behöver utredas vidare.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot