Publicerad: 31 maj 2017

Avtal för kommuners musikanvändning

SKL vill förhandla med Stim om att ingå ett normalavtal. Sedan kan samtliga kommuner ingå avtal med Stim enligt de grunder som framgår av normalavtalet. Stim undersöker nu möjligheten att ingå ett normalavtal med hänsyn till redan tecknade licenser och återkommer till SKL så snart som möjligt i ärendet.

Bakgrund

Många kommuner har hört av sig till SKL angående Stim:s uppsägning av tidigare avtal samt utformningen av de nya avtalsförslagen som innebär väsentliga förändringar jämfört med de uppsagda avtalen.

SKL:s nätverk för kommundirektörer har behandlat ärendet och vill att SKL, på samma sätt som skedde 1994, ingår ett normalavtal med Stim.

SKL kan sedan rekommendera samtliga kommuner att ingå avtal med Stim enligt de grunder som framgår av normalavtalet.

SKL har förklarat sig beredda att förhandla med Stim för att försöka komma överens om ett normalavtal och har också kontaktat Stim med anledning av detta.

SKL har den 29 december 2016 haft ett möte med Stim angående avtalen med kommunerna. Vid mötet framkom:

  • att 40 kommuner har slutit avtal med Stim
  • att 90 kommuner har bestridit uppsägningen såsom för sent inkommen
  • att 90 kommuner har fått offert från Stim
  • att 60 kommuner inte har inkommit med uppgifter till Stim
  • att 10 kommuner har uppgett att de vill att samtal mellan Stim och SKL ska ske innan avtal kan tecknas. 

Vid mötet diskuterades bland annat punkten ”Musik på jobbet”. Stim har efter mötet tydliggjort deras syn på varför tillhandahållande av tjänstemobiler och tjänstedatorer utgör ett sådant förfogande av musik som kräver tillstånd från Stim. SKL anser att denna fråga behöver utredas vidare.

SKL hade den 17 februari ett möte med Stim angående normalavtal med kommunerna. Vid mötet bestämdes att Stim ska undersöka sina möjligheter att ingå normalavtal med hänsyn till redan tecknade licenser och ska återkomma till SKL i ärendet så snart som möjligt.

SKL har nu fått ett utkast till normalavtal från Stim som SKL:s jurister och ekonomer granskar. Vi planerar att återkoppla till Stim under juni månad för nästa steg.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot