Publicerad: 24 juni 2019

Information om avtal med Stim för kommuners musikanvändning 2019

SKL:s förhandlingar med Stim om nya normalavtal för kommuners och regioners musikanvändning fortsätter under 2019. Vi arbetar för att ha nya normalavtal tillgängliga så snart som möjligt, och presenterar nedan en möjlig tillfällig lösning för enskilda medlemmar.

Trots de pågående förhandlingarna med SKL, uppmanar och bearbetar Stim kommuner för att förmå dem att teckna avtal med Stim avseende kommande års musikanvändning, baserat på deras egna ”normaltariffer" som är ensidigt framtagna utan SKL:s medverkan.

Utifrån de uppgifter som SKL har leder Stims ”normaltariffer” till stora kostnadsökningar för kommunerna. Detta utan att det har kunnat påvisas att musikanvändningen ökat i motsvarande mån. SKL anser att den skäliga ersättningen som ska utgå för den aktuella musikanvändningen ska ligga i linje med den ersättning som utgått tidigare. Det saknas sakliga skäl för att ersättningsnivån nu ska ökas på det sätt som blir resultatet av Stims krav.

I de fall en enskild kommun accepterar Stims nya ersättningsnivå utan särskilda förbehåll försvårar det möjligheterna för SKL att nå acceptabla normalavtal. Stims erbjudande att ändra avtalen framöver, till de nya normalavtal som kan komma att tecknas, är enligt SKL missvisande. Erbjudandet görs i uppenbart syfte att försöka förbättra Stims position, då Stim använder ingångna avtal som bekräftelse på att deras föreslagna ersättningsnivå är korrekt.

Avtal under protest

I avvaktan på att det fastställs vad som är en korrekt ersättning för musikanvändningen och vilken modell som ska tillämpas, är det ett alternativ att enskilda kommuner under protest ingår ett avtal med begränsad löptid och som är möjligt att säga upp med tre månaders varsel. SKL avråder medlemmar att teckna avtal enligt Stims ”normaltariffer” utan protest. Om avtal tecknas under protest, så ska följande klausul utgöra en del av aktuellt licensavtal;

”Detta avtal tecknas under protest och får ej användas som underlag av Stim för att Kommunen skulle ha accepterat nivån som skälig/rimlig. Den ersättning som utgår enligt detta avtal är enligt Kommunens mening inte korrekt. Den överstiger enligt Kommunen vad som kan anses utgöra skälig/rimlig nivå och de enskilda tariffernas innehåll godkänns inte härigenom av Kommunen. Om det skulle framkomma att skälig/rimlig ersättning skulle vara lägre än den ersättning som Stim har rätt till enligt detta avtal ska Stim till Kommunen återbetala mellanskillnaden mellan faktiskt erlagd ersättning och korrekt ersättning. Som korrekt ersättning ska alltid anses sådan ersättning som kan komma att fastställas (i) genom tillämpning av villkoren i ett normalavtal mellan SKL och Stim eller (ii) belopp fastställt som skäligt/rimligt genom avgörande i domstol eller av myndighet i motsvarande fall”.

Exempel på brev att skicka till Stim (Word, nytt fönster)

Exempel på svarsbrev till Stim

Flera kommuner som har använt sig av ovanstående möjliga tillfälliga lösning har fått nya avtalsförslag från Stim. Stims förslag speglar inte de förutsättningar som angavs i SKL:s exempel på brev ovan. Uppsägningstiden är för lång och klausulen om protest kan inte utgöra endast en anteckning på det sätt som Stim föreslår, då det riskerar att tolkas som ett icke bindande villkor.

Kommuner som har fått Stims nya avtalsförslag, bör vidhålla tidigare framförda inställning. På länken nedan finns ett exempel på nytt svarsbrev.

Exempel på svarsbrev till Stim (Word, nytt fönster)

Retroaktiv betalning

Många kommuner som stått utan avtal har fått avtalsförslag som inkluderar en retroaktiv ersättning för den tid som kommunen har varit avtalslös.

SKL anser att det är viktigt att upphovsmännen får en korrekt ersättning även retroaktivt. Den retroaktiva ersättning som Stim nu vill att kommunen ska betala överstiger emellertid en korrekt ersättningsnivå enligt SKL.

En korrekt ersättning för de år som kommunen har varit avtalslös bör istället beräknas genom en uppräkning enligt det senast gällande avtalet. Om kommunen varit avtalslöst under åren 2015-2018 bör ersättning utgå för tre år och framgå av följebrevet till betalningen. Betalningen kan erläggas till Stim enligt betalningsangivelse på senaste fakturan. Uppge kommunens namn samt att det utgör betalning för kommunens musikanvändning för de aktuella åren som avtal saknats.

Uppsägningar och uppsägningstider

Förhandlingarna mellan SKL och Stim är inne i ett positivt skede (2019-06-24), men kommer inte kunna slutföras innan halvårsskiftet, det vill säga den 30 juni. De kommuner som ingått avtal med Stim i avvaktan på ett nytt normalavtal har enligt SKL:s information en uppsägningstid på 6 månader, inte 3 månader som SKL förordar ovan, och måste sägas upp senast den 30 juni för att inte gälla helåret 2020. SKL vill därför informera kommuner med ett sådant avtal om möjligheten att säga upp det senast den 30 juni.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist
  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot