Publicerad: 28 november 2017

Utsatta EU-medborgare

På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige. Flera försörjer sig genom tiggeri. Det har inneburit nya problemställningar och uppgifter för kommuner, regioner och landsting.

SKL:s arbete med utsatta EU-medborgare

SKL har, som stöd till kommuner och landsting, tagit fram en promemoria som rör vissa juridiska frågor kopplat till utsatta EU-medborgare. Promemorian uppdateras kontinuerligt utifrån olika aktuella frågor.

SKL har också varit samverkanspart i Socialstyrelsens arbete med att uppdatera vägledningen för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare.

SKL:s juridiska bedömning av regelverk för frågor som rör utsatta EU-medborgare (PDF, nytt fönster)

Frågor och svar kopplat till utsatta EU-medborgare

Socialstyrelsens vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

Länsstyrelsens nationella uppdrag

SKL deltar som samverkanspart i länsstyrelsens arbete tillsammans med vissa kommuner och myndigheter. I arbetet har en webbplats tagits fram som innehåller information till den som arbetar med frågor kring utsatta EU-medborgare.

Information till dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare

Länsstyrelsen i Stockholms län har från 2016 fram till 2019 ett uppdrag att nationellt samordna arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Uppdraget syftar bland annat till att främja samverkan och stärka samordningen mellan myndigheter, kommuner och civilsamhället samt tillhandahålla stöd och vägledning för de samverkande aktörerna. Ett tillägg i uppdraget från hösten 2017 är ett samordningsansvar för att främja och underlätta samverkan på lokal nivå mellan Sverige och hemländerna genom att upprätta kontaktnät, ge information och rådgivning.

Internationellt arbete

Utsatta EU-medborgare är en internationell fråga med lokala konsekvenser. SKL:s medlemmar kan inte lösa en komplex fråga som grundar sig i fattigdom, utsatthet och diskriminering i ett annat EU-land. Det krävs därför ett fortsatt stort statligt ansvar och samverkan mellan regering, myndigheter och frivilligorganisationer. EU måste givetvis vara en aktiv part, men det huvudsakliga ansvaret för att förbättra levnadsvillkoren i hemländerna vilar på respektive lands regering. SKL fortsätter att medverka i det långsiktiga förbättringsarbetet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot