Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Vilka regler gäller för privata vårdgivare vid hantering av personuppgifter i journaler?

Fråga

Vilka regler styr hur en privat vårdgivare ska hantera patienters personuppgifter?

Svar

Patientdatalagen (PDL) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården vilka styr hur alla vårdgivare ska hantera personuppgifter i samband med journalföring. Dessutom gäller GDPR och Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Privata vårdgivare måste även arbeta i enlighet med aktuella regler för tystnadsplikt patientsäkerhetslagen. Den privata vårdgivaren är normalt PUA för den behandling av personuppgifter som sker i dennes verksamhet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot