Publicerad: 17 november 2017

Publikationer juridik

Skrifter inom området juridik. Vissa publikationer finns endast som PDF, övriga går att beställa.

E-förvaltning och informationshantering – att hantera, bevara eller gallra elektronisk information

Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag.

Yttrandefrihet och lojalitet. Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?

Kommunala samverkansformer

Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda, rev 2012-09-01

Kommunal kravverksamhet

Kommunallagen

Arbetsordning för fullmäktige

Reglemente för styrelse och nämnder

Kommunal vardagsjuridik för förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder

Kommunallagen, lagtexthäftet (trettonde upplagan)

Kommunallagen med kommentarer och praxis

Arkiv- och dokumenthantering

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Bevara eller gallra nr 1 - Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner

Bevara eller gallra nr 2 - Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende.

Bevara eller gallra nr 3 - Gallringsråd för fritids- och kulturverksamheten

Bevara eller gallra nr 4 - Gallringsråd om kartor och ritningar

Bevara eller gallra nr 6 - Gallringsråd - Patientjournaler och övrig vårddokumentation

Bevara eller gallra nr 7 - Gallringsråd - Tekniskt verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning

Bevara eller gallra nr 8 - Gallringsråd - Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Bevara eller gallra nr 9 - Gallringsråd - Överförmyndare

Bevara eller gallra nr 10 - Gallringsråd - Räddningstjänsten

Bevara eller gallra nr 11 - Gallringsråd - Plan- och byggväsendet

Bevara eller gallra nr 12 - Gallringsråd - Bevarande och gallring av handlingar hos smittskyddsenheter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot