Publicerad: 15 mars 2019

Publikationer juridik

Skrifter inom området juridik. Vissa publikationer finns endast som PDF, övriga går att beställa.

E-förvaltning och informationshantering – att hantera, bevara eller gallra elektronisk information

Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag.

Yttrandefrihet och lojalitet. Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?

Kommunala samverkansformer

Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda, rev 2012-09-01

Kommunal kravverksamhet

Civilrätt

Råd vid lokaluthyrning

Kommunallagen

Proportionellt valsätt

Arbetsordning för fullmäktige

Reglemente för styrelse och nämnder

Kommunallagen, lagtexthäftet (fjortonde upplagan)

Arkiv- och dokumenthantering

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Bevara eller gallra nr 1 - Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner

Bevara eller gallra nr 2 - Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende.

Bevara eller gallra nr 3 - Gallringsråd för fritids- och kulturverksamheten

Bevara eller gallra nr 4 - Gallringsråd om kartor och ritningar

Bevara eller gallra nr 6 - Gallringsråd - Patientjournaler och övrig vårddokumentation
Tillägg: Medicintekniska produkter

Bevara eller gallra nr 7 - Gallringsråd - Tekniskt verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning

Bevara eller gallra nr 8 - Gallringsråd - Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Bevara eller gallra nr 9 - Gallringsråd - Överförmyndare

Bevara eller gallra nr 10 - Gallringsråd - Räddningstjänsten

Bevara eller gallra nr 11 - Gallringsråd - Plan- och byggväsendet

Bevara eller gallra nr 12 - Gallringsråd - Bevarande och gallring av handlingar hos smittskyddsenheter

Informationsansvarig

  • Cecilia Schyberger
    Avdelningscontroller
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot