Publicerad: 17 december 2014

Momsersättningsutredningen

Den 1 december 2014 överlämnade utredningen för översyn av ersättning till kommuner och landsting för så kallad dold mervärdesskatt (SOU 2014:78) sitt delbetänkande, Ersättning för så kallad dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård, till regeringen.

Utredningen har bedömt att det varken finns behov av eller är lämpligt att införa en särskild författningsreglering av ersättningsnivån för dold mervärdesskatt med avseende på verksamhet inom luftburen ambulanssjukvård. Detta mot bakgrund av de beräkningar som gjorts samt svårigheten att definiera vad som ska anses utgöra från skatteplikt undantagen luftburen ambulanssjukvård.

Momsersättningsutredningen fortsätter sitt arbete och ska i den fortsatta översynen

  • undersöka mervärdesskattekostnadens andel av den totala kostnaden inom olika verksamheter,
  • analysera för- och nackdelar med en ersättning som baseras på de externa utförarnas faktiska mervärdesskattekostnader,
  • analysera för- och nackdelar med en schablonersättning som baseras antingen på kommunernas och landstingens med flera mervärdesskattekostnader för verksamhet i egen regi eller på de externa utförarnas mervärdesskattekostnader.

Utredaren ska med utgångspunkt i översynen föreslå författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2015.

Jeanette Fored, SKL, är förordnad som expert i utredningen.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot