Publicerad: 20 oktober 2014

Moms och representation - Stockholms kommun överklagar

Stockholms kommun har överklagat Skatteverkets felaktiga bedömning. SKL delar inte Skatteverkets bedömning vad avser rätten till momsersättning. Kommuner och landsting omfattas av den utvidgade avdragsramen för all verksamhet – även för den verksamhet för vilken rätt till momsersättning föreligger.

Stockholms kommun driver nu frågan vidare i förvaltningsrätten. Stockholms kommuns överklagande har bifogats och kan användas som underlag för de kommuner/landsting som för egen del önskar driva frågan vidare i domstol. SKL kommer löpande informera om vad som händer i ärendet och vad Skatteverket och Stockholm anför i den fortsatta domstolsprocessen.

Skatteverket har i nuläget inte anfört några rättsliga argument för sitt beslut att inte medge Stockholms kommun momsersättning med det högre gällande beloppet. Det får därför antas att det bakomliggande skälet till Skatteverkets beslut är den mycket knapphändiga och bristfälliga motiveringen som anges i Skatteverkets tidigare publicerade ställningstagande.

SKL är fortsatt av uppfattningen att Skatteverkets bedömning saknar rättslig grund. Tyvärr behöver även denna fråga, liksom t.ex. ”tryckerimomsfrågan”, avgöras av domstol.

Stockholms kommuns överklagande till förvaltningsrätten i Falun (Word, nytt fönster)

Tidigare publicerat avseende moms och representation
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot