Publicerad: 29 oktober 2014

Gatuparkeringsmålen

HFD prövar inte frågan om konkurrensbestämmelsens tillämpning.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade den 5 mars 2014 att inte meddela prövningstillstånd (PT) i ”gatuparkeringsmålen”. Den fråga som HFD inte finner skäl att pröva är tillämpningen av konkurrensbestämmelsen i 4 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200, ML).

Att HFD inte meddelar PT innebär ingenting annat än att HFD inte meddelar PT. HFD meddelar PT endast i 1 % av ansökningarna i skattemål. HFD:s roll är att skapa prejudikat och ”blicka framåt”. Av beslutet att inte meddela PT kan därför inte slutsatsen dras att kammarrätten dömt rätt. Tyvärr innebär det dock att kammarrättens avgörande, rätt eller fel, står fast för de kommuner som prövade frågan.

För framtiden finns det dock hopp. Den svenska tillämpningen – staten (Skatteverket) kräver retroaktivt moms av kommuner som inte kan övervältra momsen på konsument – har meddelats EU-kommissionen i svar på en just nu pågående momskonsultation. EU-kommissionen är bland annat intresserade av medlemsstaternas tillämpning av konkurrensbestämmelsen och om nationell lag innehåller någon reglering avseende förfarandet. Den svenska momslagen innehåller ingen förfarandebestämmelse vilket har bidragit till det nu uppkomna problemet. Ett problem som givetvis hade kunnat undvikas genom en tillämpning av Skatteverket i enlighet med momsens legala funktion som en flerledsskatt i syfte att belasta konsument, d.v.s. inte kommuner, samt en tillämpning i enlighet med syftet med bestämmelsen.

Konkurrensbestämmelsen infördes 2008 i syfte att eliminera konkurrenssnedvridning mellan offentliga och privata aktörer. Om en privat och en offentlig aktör tillhandahåller samma slags tjänster (vilket i stort inte förekommer i Sverige men HFD ansåg i tidigare meddelad dom att avgifter avseende myndighetsutövningen att ordna trafiken konkurrerade med all annan parkeringsverksamhet) och den privata aktören har att debitera utgående moms på sina tjänster kan detta också komma att gälla för den offentliga aktören.

Problemet med den svenska tillämpningen är att en kommun som önskar medverka för att eliminera eventuell konkurrenssnedvridning bestraffas av staten (Skatteverket) genom ett krav på att betala in moms retroaktivt. Detta retroaktiva betalningskrav innebär att det syfte lagstiftaren hade med införandet av bestämmelsen motverkas.

Förhoppningsvis kommer dock inga framtida retroaktiva betalningskrav från Skatteverket. Skatteverket har all möjlighet att tillämpa konkurrensbestämmelsen i enlighet med både momsens funktion och lagstiftarens syfte trots att HFD inte valde att meddela PT.

SKL:s svar till EU-kommissionen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot