Publicerad: 29 oktober 2014

Importmoms

Förslaget till importmomsförenkling leder till ökat regelkrångel och administrativ börda för kommuner och landsting.

SKL har uppmärksammat skatteutskottet, inför utskottets beredning av förslaget, på att förslaget medför att den administrativa bördan och regelkrånglet ökar för bland annat kommuner och landsting.

Regeringen har förändrat förslaget i förhållande till importmomsutredningens förslag (SOU 2013:1) på sätt som får direkta konsekvenser för bland annat myndigheter. Istället för den regelförenkling som är syftet med förslaget ökar krånglet och bördan för bland annat kommuner och landsting. Trots detta remitterades inte förändringen och SKL har därför inte haft möjlighet att påtala effekter av förslaget.

Den 20 september 2013, i hemställan till finansdepartementet, framförde SKL att förslaget måste ändras. Vad SKL framförde har inte beaktas av finansdepartementet i den framlagda propositionen (prop. 2013/14:16). Riksdagen beslutar i ärendet den 4/12 2013.

Varför ökar bördan istället för att minska?

Importmomsutredningen föreslog i sitt betänkande att moms vid import skulle redovisas i mervärdesskattedeklaration för alla momsregistrerade. Kommuner och landsting är momsregistrerade eftersom momspliktig försäljning även förekommer i kommuner och landsting. I den avlämnade lagrådsremissen förändrade regeringen förslaget genom att lägga till rekvisitet ”agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen”. Regeringen har inte analyserat konsekvenserna av den föreslagna förändringen. Konsekvenserna anges inte lagrådsremissen och inte heller i den nu framlagda propositionen.

Begreppet beskattningsbar person omfattar alla fysiska och juridiska personer som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet. Begreppet ekonomisk verksamhet omfattar all försäljning av varor och tjänster som görs varaktigt. Begreppet ekonomisk verksamhet innefattar inte skattefinansierad verksamhet som tillhandahålls medborgare utan ersättning. Skattefinansierad verksamhet utgör således ingen ekonomisk verksamhet (jmf. t.ex. EU-domstolens Mål C-246/08, Kommissionen mot Finland).

Rekvisitet att agera i egenskap av beskattningsbar person vid importen innebär för kommuner och landsting att både Skatteverket och Tullen kommer vara beskattningsmyndighet vid import. Vilken myndighet som är rätt beskattningsmyndighet beror på till vilken verksamhet importen görs. Den administrativa bördan ökar trots att syftet med förändringen är regelförenkling. Inte bara kommuner och landsting drabbas av denna ökade börda. Vilka importörer som drabbas och i vilken omfattning har inte analyserats.

SKL utgår givetvis ifrån att skatteutskottet beaktar vad vi framfört i samband med utskottets beredning av förslaget.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot