Publicerad: 14 december 2016

Momsnyheter 2017

Den 1 januari 2017 kommer en rad nyheter inom momsområdet att träda i kraft. SKL beskriver nyheterna i korthet.

Ny mervärdesskatterättslig fastighetsdefinition

Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny mervärdesskatterättslig definition av fastighet, vilket medför en enhetlig definition inom hela EU. Det nya EU-harmoniserade fastighetsbegreppet blir då styrande för momsbeskattningen i Sverige istället för den tidigare kopplingen till jordabalken.

Kommentar

SKL har påtalat för Skatteverket behov av information om de nya reglerna.
Mer information, när sådan finns, publiceras på denna webbplats.

Momsersättning för HVB och stödboenden som bedrivs i egen regi

Rätten till momsersättning kommer även att omfatta de fall då boendeformerna hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende bedrivs i egen regi.

Kommentar

SKL hemställde i december 2015 om ett förtydligande i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK) för att rätta de effekter som uppstod av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom 2015-10-09.

Från den 1 januari 2017 görs en ändring i ovanstående lagrum så att den även omfattar de fall då HVB samt stödboende bedrivs i egen regi.

Riksdagsbeslut om HVB och stödboende

Ny beloppsgräns för måltidsrepresentation

Från den 1 januari 2017 gäller ny beloppsgräns för avdrag/momsersättning vid representation avseende måltider eller liknande förtäring. Avdrag/momsersättning kan erhållas på ett underlag som maximalt uppgår till 300 kronor per person och tillfälle. Utgifterna ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. Samma beloppsgränser gäller både avdrag för ingående moms i skattepliktig verksamhet och för momsersättning i verksamhet som är undantagen från skatteplikt.

För bolagen är det viktigt att observera att samtidigt slopas avdragsrätten i inkomstskattelagen för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Endast enklare förtäring av mindre värde är fortsatt avdragsgillt.

Kommentar

Efter att den sk "Porsche-domen" kom år 2013, som visade att begränsningarna i momsregler för måltidsrepresentation inte var tillåtna, har det funnits flera olika beloppsgränser för en och samma utgift. Dagens regler bygger på vad som gällde inkomstskattemässigt under åren 1995 eller 1996. Detta har gjort att reglerna är svåröverskådliga och svårtillämpade. Av den anledningen införs nu en enhetlig beloppsgräns för måltidsrepresentation.

Att observera är att beloppsgränser för annan typ av representation (utöver måltidsrepresentation) kvarstår i enlighet med dagens regler.

Omsättningsgräns för mervärdesskatt

I de fall en beskattningsbar person har en omsättning inom landet som inte överstiger 30 000 kronor under innevarande eller något av de två senaste beskattningsåren, kan man under vissa förutsättningar befrias (det vill säga ingen utgående moms debiteras och ingen avdragsrätt för ingående moms föreligger) från mervärdesskatt.

Den som inte är registrerad till mervärdesskatt behöver inte göra någon ansökan om att bli befriad, men den som är registrerad till mervärdesskatt måste ansöka om befrielse hos Skatteverket. För att bedöma omsättningsgränsen ska samtliga skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster inom landet inkluderas i beräkningarna. För den som är befriad från mervärdesskatt gäller att det måste framgå av faktura varför moms inte debiterats på ett i sig momspliktigt tillhandahållande.

Kommentar

Skälen till att införa en omsättningsgräns är för att minska den administrativa bördan för företag med mycket liten omsättning samt att underlätta för privatpersoner och elbolag (hanteringen genom självfakturering) vid försäljning av överskottsel.

Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

För reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks mervärdesskatten från 25 procent till 12 procent från den 1 januari 2017.

Kommentar

Bakgrunden till förslaget är att man vill främja ett varaktigt användande av redan tillverkade varor. Man vill genom sänkningen skapa incitament att få fler att laga redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt.

I skrivelse till beslutet anses att alla olika typer av reparationer av de uppräknade varorna bör omfattas av förslaget, oavsett om det är en mindre eller större reparation. Med cykel avses ett fordon med tramp- eller vevanordningar och med lädervaror avses normalt varor som till övervägande del består av bearbetad djurhud.

Höjning av mervärdesskatt på biobiljetter

Mervärdesskatten på tillträde till biografföreställningar höjs från 6 procent till 25 procent.

Kommentar

Den höjda mervärdesskatten avser endast tillträde till filmvisningar på en biograf. Detta medför att en filmvisning kommer att beskattas med 25 procent. För tillträde till förevisning av till exempel en operaföreställning på samma biograf gäller fortsatt skattesatsen 6 procent.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot