Publicerad: 21 november 2014

AFA löneskatt - Kammarrätten avslår Hörby kommuns överklagande

Kammarrätten i Göteborg har 2014-07-03 avslagit Hörby kommuns överklagande i löneskattemålet/AFA.

Kammarrätten inser att utgångspunkten är den verkliga civilrättsliga innebörden. Det kan förväntas att kammarrätten i Jönköping i närtid meddelar dom i målet avseende Älmhults kommun. Det är inte säkert att kammarrätten i Jönköping kommer till samma slut som kammarrätten i Göteborg.  För att komma vidare krävs överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen vilket kräver att prövningstillstånd meddelas. Dömer kammarrätterna olika borde man få prövningstillstånd men det är inte säkert ens då.

SKL håller i och för sig inte med om att den verkliga civilrättsliga innebörden är något annat än vad som beslutats och verkställts, steg 1. Därutöver krävs, om man får rätt i steg 1, att det i steg 2 anses möjligt att göra rättelsen. Steg 2 har alltså inte prövats i något av de mål som är avgjorda.  Se vidare nedan om vad den verkliga civilrättsliga innebörden är och varför. Innan dom finns från kammarrätten i Jönköping är det för tidigt att ta ställning om och hur man ska går vidare med ett överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen förutsatt att den domen kommer innan överklagandetiden går ut för Hörby kommun.    

Förvaltningsrätterna brukar rätta sig efter vad den överordnade instansen kammarrätten anser är rätt. Ni som avser att överklaga er förvaltningsrätts dom eller ska yttra er kan skriva följande: Kammarrätten i Göteborg har 2014-07-03 mål nr  6354-6355-13 ansett att den verkliga civilrättsliga innebörden är  återbäring och inte återbetalning av premier. Domen är fel eftersom den baseras på en genomsyn som inte är tillåten enligt RÅ 2004 ref. 27. Genomsynen innefattar indirekt ett påstående om att årsredovisningen för AFA Sjukförsäkrings AB är oriktig. Den uppfattningen delas inte av bolagets revisorer och Finansinspektionen som svarar för tillsynen. Den verkliga civilrättsliga innebörden är att AFA:s styrelse har beslutat att återbetala premierna för åren 2007 och 2008. Beslutet har verkställts.

Orsaken till att för höga premier tagits ut beror på felaktiga antaganden om framtida skadeutfall. De för höga premierna har finansierat för höga försäkringstekniska avsättningar. När kunskap erhållits om att dessa avsättningar baserats på felaktiga antaganden har dessa återförts i räkenskaperna. Under åren 2008 – 2012 har 44,5 miljarder kronor återförts och ingår i redovisat resultat på sista raden i resultaträkningarna. I och för sig har det ingen betydelse hur återbetalningen av premierna har finansierats men de har med råge rymts inom de återförda avsättningarna.

AFA Sjukförsäkrings AB får fatta vilka beslut den vill och de ska respekteras så länge besluten är legala, vilket de är. Det ska noteras att det som gått med i försäkringen efter år 2008 inte har fått någonting alls, vilket hade varit naturligt om det varit fråga om återbäring. Genomsynen leder fram till ett felaktigt resultat till förmån för staten på bekostnad av försäkringstagarna.

Avslutningsvis något om rättelsemöjligheterna för återbetalda premier

I SOU 1964:27 Lag om förvaltningsförfarandet anges följande på sidan 628:

”Har först efter det ett beslut vunnit laga kraft, en händelse inträffat eller ett tillstånd inträtt, som väsentligen rubbar förutsättningarna för beslutet, kan resning utgöra enda vägen för att vinna rättelse. Resning har i sådana lägen beviljats i taxeringsärenden t.ex. då, efter det en skattskyldig taxerats för realisationsvinst, vinsten bortfallit eller minskat på grund av att köpet återgått, del av köpeskillingen återbetalats, skadestånd måst erläggas till köparen, köparen ej förmått betala etc. ”

En återbetalning av premierna är en sådan förutsättning som medför att underlaget för löneskatt ska sänkas. De återbetalda premierna har inte använts för det skattepliktiga ändamålet. En rättelse medför en materiellt korrekt beskattning. I detta mål är det fråga om en rättelse inom tid för det ordinarie omprövningsförfarandet varvid några formella hinder inte kan anses föreligga för rättelse. Motsvarande rättelser har gjorts extraordinärt genom att resning beviljats.

Med hänvisning till vad ovan anförts och tidigare yrkas att löneskatten återbetalats för taxeringsåren 2008 och 2009 avseende återbetalda premier.

X-kommun som ovan

Kammarrättens dom (PDF, nytt fönster) (Obs, ska inte bifogas till domstolen.)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot