Publicerad: 21 mars 2018

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen överlämnar i dag en remiss till Lagrådet i vilken föreslås bland annat att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs. Förslaget i lagrådsremissen har i vissa delar förändrats i förhållande till det förslag som remitterades i juni 2017.

 Nu förslås bland annat att

  • den generella avdragsbegränsningen baseras på en EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent
  • negativa räntenetton upp till 5 miljoner kronor omfattas inte av den generella avdragsbegränsningsregeln
  • primäravdrag – ett tidigarelagt värdeminskningsavdrag - omfattar ny-, om- och tillbyggnader av hyresbostäder
  • nuvarande riktade ränteavdragsbegränsningsregler kvarstår men avsikten är att dessa ska bli mer förutsägbara
  • bolagsskatten sänks i två steg ner till 20, 6 procent år 2021
  • ikraftträdandet sker 1 januari 2019

Inga lättnadsregler för offentligt finansierade infrastruktursatsningar föreslås. Regeringen har för avsikt att återkomma i denna del.

Lagrådsremissen, regeringens webbplats

På Skattedagen den 16 maj 2018 informerar vi mer ingående om förslaget och dess effekter.

Inbjudan och anmälan till Skattedagen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot