Publicerad: 14 oktober 2014

Tryckerimomsen

Frågan om skattebetalningslagens tillämpningsområde för tid före 2008 omnämns inte av HFD i meddelade domar.

SKL har anfört följande i nu pågående kommunala bolagsmål:

Felaktigt debiterad moms omfattas inte av skattebetalningslagens tillämpningsområde för tid före 2008.

Skatteverkets följdändringsbeslut för redovisningsperioder före 2008 ska därför undanröjas.

Fr.o.m. 1/1 2008 föreligger betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200, ML).

Fr.o.m. samma tidpunkt, d.v.s. fr.o.m. 1/1 2008, omfattas felaktigt debiterad moms också av skattebetalningslagens (1997:483, SBL) tillämpningsområde. Att så är fallet framgår av prop. 2007/08:25.

I prop. 2007/08:25 på sidan 9 anges det nya förslaget till lagtext i ML. Följande föreslogs och infördes den 1/1 2008.

”Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande handling betecknas som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt denna lag.”

I angiven proposition kan därutöver följande av intresse utläsas på sidan 91 under exempel på situationer av felaktig debiterad mervärdesskatt.

”4. En skattskyldig debiterar mervärdesskatt med felaktig skattesats.”

Som en följd av den föreslagna regleringen i ML, avseende betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms, föreslogs även ändringen av SBL:s tillämpningsområde.

I propositionen på sidan 42 anges förslaget till ändring av SBL 1 kap. 1§.

”5. Skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) samt sådant belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket den lagen.”

På sidan 43 införs en ny punkt i 1 kap. 4 § andra stycket.

”3. Belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).”

I specialmotiveringen på sidan 266 anges följande.

”1 kap.

1 §

Paragrafen reglerar lagens tillämpningsområde. Bestämmelsen i första stycket femte punkten utvidgas med en hänvisning till det belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200, ML), dvs. ett belopp som anges på en faktura eller liknande handling och som anses vara mervärdesskatt utan att vara det enligt mervärdesskattelagen. Genom ändringen kommer skattebetalningslagens tillämpningsområde alltså att omfatta även felaktig debiterad mervärdesskatt. Se vidare avsnitt 5.3.

I andra stycket införs en ny tredje punkt som hänvisar till 1 kap. 1§ tredje stycket ML. Där stadgas att ett belopp, som i en faktura eller liknande handling betecknas som mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen, också ska betalas till staten. Genom den nya punkten blir skattebetalningslagens regler tillämpliga på sådana belopp.”

Först genom lagändringen 2008 kom skattebetalningslagens tillämpningsområde att omfatta även felaktigt debiterad mervärdesskatt.

HFD konstaterar i de två nyligen avkunnade domarna 3291-13 och 3499-13 att följdändring kan ske med stöd av skattebetalningslagen (1997:483,SBL).

Frågan om SBL:s lydelse och tillämpningsområde för tid före 2008 omnämns inte av HFD i nu meddelade domar.

En förutsättning för efterbeskattning/följdändring är att SBL är tillämplig på felaktigt debiterad moms. Så är inte fallet för tid före 2008 vilket framgår ovan.

Skatteverkets beslut saknar därför stöd i lag och ska på den grunden undanröjas.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot