Publicerad: 14 oktober 2014

Tryckerimomsen - två domar från högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat två domar. De nu meddelade domarna avser inte myndigheters rätt till momskompensation. Domarna är dock av betydelse även för de pågående processerna avseende ”kommunmomsen”.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat två domar om följdändring i de s.k. tryckerimomsmålen (HFD:s domar meddelade den 26 februari 2014 , mål nr 3499-13 och 3291-13).

HFD har prövat om tillämpliga förfarandebestämmelser i skattebetalningslagen (1997:483) (motsvaras nu av bestämmelser i skatteförfarandelagen 2011:1244) ger utrymme för följdändring hos kund när säljare återfått mervärdesskatt. Målen avser således inte Skatteverkets beslut att kräva tillbaka momskompensation från kommuner och landsting. Varför domarna är av betydelse även för ”momskompensationsmålen” framgår nedan.

I de nu meddelade domarna konstaterar HFD att följdändring kunnat ske i de aktuella fallen. ”Högsta förvaltningsdomstolen finner att Skatteverkets beskattningsbeslut avseende tryckeriet har ett sådant samband med bolagets avdrag för ingående mervärdesskatt att en följdändring kan ske.”. Detta p.g.a. det materiella och formella sambandet mellan utgående skatt hos säljaren och ingående skatt hos köparen.

Efter att HFD bedömt att följdändring i sig är möjlig prövas oskälighetsrekvisitet och HFD finner i den delen att ”Omständigheterna är inte sådana att beskattningsåtgärden framstår som uppenbart oskälig”. HFD anger att kunder, som inte kan få momsen tillbaka från tryckeriet/säljaren har rätt att återkräva skatten från Skatteverket. HFD anser att det i dessa fall inte är omöjligt eller orimligt svårt för kunderna att få ersättning från tryckeriet och därför är inte följdändringen uppenbart oskälig. Tryckerikunderna ska i dessa fall betala tillbaka moms till staten.

HFD:s domar lämnar tyvärr en mängd frågor obesvarade och momscirkusen fortsätter. Vad gäller i de fall omständigheterna inte är desamma som i nu aktuella mål? I båda fallen är kunderna fullt ut skattskyldiga till mervärdesskatt och kunderna hade inte heller krävt återbetalning av momsen från tryckeriet. I ett av de avdömda målen föreligger dessutom intressegemenskap mellan kund och tryckeri.

Vad gäller exempelvis om kunden bedriver blandad verksamhet ? Vad gäller i de fall tryckeriet vägrar återbetalning av momsen till kunden och hänvisar till att frågan får avgöras i domstol? Är det att anse som orimligt svårt eller omöjligt och följdändringen därför uppenbart oskälig?

Varför kan HFD:s domar, som inte överhuvudtaget avser momskompensation, få betydelse även för offentliga myndigheter?

(Inte för statliga myndigheter dock eftersom Skatteverket inte återkrävt momskompensation från andra offentliga organ än kommuner och landsting.)

Jo – därför att Skatteverket har överklagat förvaltningsrättens i Falun domar till kammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten har ännu inte meddelat prövningstillstånd och skälet är troligen att kammarrätten valt att invänta avgörandena från HFD. Att kammarrätten inväntat dessa domar kan eventuellt bero på att FR i Falun kom till rätt domslut med på helt felaktig grund. FR ansåg att bestämmelsen i ”momsersättningslagen” kunde ges samma innebörd som följdändringsbestämmelsen i dåvarande skattebetalningslagen trots avsaknaden av rekvisitet ”för annan”.

FR ansåg det däremot inte möjligt att följdändra eftersom kommuner hanterar momsen i ”två olika system” vilket innebär att följdändringsbeslutet inte är en omedelbar konsekvens av huvudbeslutet. Hur kammarrätten avser att förfara, meddela prövningstillstånd eller inte och sen tillämpa rätt lag, återstår att se. Att kammarrätten skulle dela Skatteverkets uppfattning att det är möjligt att upprätthålla ”konsekvensbehandling mellan de olika lagkomplexen” är högst osannolikt .

Skatteverkets bedömning avseende återkrav av momskompensation (PDF, nytt fönster)

Kommunernas rätt till momskompensation har till syfte att uppnå konkurrensneutralitet mellan produktion av varor och tjänster i egen regi och upphandling av motsvarande varor och tjänster. Kompensationssystemet är inte en del av mervärdesskattesystemet. Det finns inte något materiellt eller formellt samband mellan tryckeriets utgående skatt och kommunens rätt till momskompensation.

Den möjlighet till omprövning, efter den ordinarie omprövningstiden, som finns i ”momsersättningslagen” syftar till att undvika rättsförluster för kommuner till följd av utdragna rättsprocesser. En kommun kan i en skatteprocess i allmän förvaltningsdomstol ha nekats avdrag för ingående mervärdesskatt med motivering att skatten inte är avdragsgill enligt mervärdesskattelagen. Bestämmelsen i 19 § tredje stycket ”momsersättningslagen” syftar därför till att ge kommuner och landsting möjlighet att få momsersättning om frågan avgjorts först efter treårsfristens utgång.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot