Publicerad: 12 december 2018

Ingen avtalsspärr när det inte behövdes

En sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings domar den 31 juli 2018 i mål nr 2153-2154-18

En region genomförde en upphandling av dentalt förbrukningsmaterial. Bolag A och B ansökte om överprövning. Regionen yrkade i förvaltningsrätten att den förlängda avtalsspärren skulle upphöra avseende vissa produktgrupper. Förvaltningsrätten avslog yrkandet. Regionen överklagade till kammarrätten gällande tre av produktgrupperna, och menade alltså att avtalsspärren skulle upphävas för dessa. Regionens argument är inte nedskrivna i domarna.

Kammarrätten anförde bland annat följande. Med hänsyn till intresset av att kunna ingå avtal i de delar som inte omfattas av en överprövning framstår det varken som rimligt eller proportionerligt att en förlängd avtalsspärr med automatik ska gälla hela upphandlingen om ansökan om överprövning endast rör en del av upphandlingen. En förutsättning för detta är emellertid att upphandlingen på ett naturligt sätt kan delas in i avgränsade delar.

Av utredningen framgick att upphandlingen var uppdelad i olika produktgrupper, att utvärdering skulle ske separat för varje produktgrupp och att en leverantör skulle antas för varje produktgrupp. Ansökningarna om överprövning från Bolag A och B gällde andra produktgrupper än de som regionen menade att avtalsspärren borde upphävas för. Det fanns inget ytterligare mål hos förvaltningsrätten avseende upphandlingen och fristen för att komma in med en ansökan om överprövning hade löpt ut. Mot denna bakgrund ansåg kammarrätten att avtalsspärren för de tre produktgrupperna skulle upphävas.

Domen har fått laga kraft.

Kommentar: Fallet ligger i linje med Kammarrätten i Stockholms dom den 6 mars 2013 i mål nr 8953-12. I det målet ansåg kammarrätten dock att någon avtalsspärr inte gällde för vissa delar av upphandlingen, varför kammarrätten avvisade yrkandet om att avtalsspärren skulle upphävas i dessa delar. I andra delar, där avtalsspärren ansågs gälla vid prövningen i
kammarrätten, biföll kammarrätten yrkandet att avtalsspärren skulle upphävas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot