Hitta statistik för kommuner och regioner

Här hittar du länkar till statistik om kommuner och regioner. 

SKL samlar in viss statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner, till exempel personal- och lönestatistik för anställda, vissa delar av ekonomi- och verksamhetsstatistiken, hälso- och sjukvårdsstatistik med mera.

För den officiella statistiken ansvarar olika myndigheter. Mycket av den statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner finns bland annat hos Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket och Socialstyrelsen.

Befolkningsstatistik, regional statistik med mera

Statistik över befolkningen i kommuner, regioner med mera.
SCB Befolkningsstatistik

SCB

Statistik på regional nivå ger information om riket, län och kommuner inom olika ämnesområden.
SCB Regional statistik

SCB

Ekonomi- och verksamhetsstatistik

Hälso- och sjukvårdsstatistik

Hälso- och sjukvårdsstatistik hos Socialstyrelsen
Socialstyrelsen/Statistik

SoS

Kostnad per patient, KPP, är en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. Här finns även en databas där man till exempel ser vad olika diagnoser kostar i genomsnitt.
Kostnad per patient - KPP

SKL

Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.
Öppna jämförelser- Hälso- och sjukvård

SKL/SoS

Den nationella väntetidsdatabasen, med regionernas rapporterade väntetider inom primärvård och specialiserad vård, ger möjlighet till att följa upp vårdgarantin.
Väntetider i vården

SKL

SKL

Vården i siffror är en webbplats med aktuella, kvalitetssäkrade data från olika källor inom svensk hälso- och sjukvård.
Vården i siffror

Verktyg för uppföljning av diagnos, behandling och resultat.
Nationella Kvalitetsregister         

SKL

Återkommande mätning av patientupplevd kvalitet.
Nationell Patientenkät

SKL

Återkommande undersökning som speglar den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård
Vårdbarometern

SKL

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Nyckeltal för kommuner och landsting.
Kolada

RKA

Kommunal arbetsmarknadsstatistik

Kommunal statistik inom arbetsmarknadsområdet
Kommunal arbetsmarknadsstatistik

SKL

Läkemedelsstatistik

SKL redovisar månadsvis utvecklingen av övergripande läkemedelskostnader för regionerna.
Läkemedelskostnader

SKL

Socialstyrelsens läkemedelsregister innehåller uppgifter om förskrivna läkemedel.
Socialstyrelsen/Statistik/läkemedel

SoS

eHälsomyndigheten samlar in och publicerar statistik om läkemedelsförsäljningen i Sverige.
eHälsomyndigheten/läkemedelsstatistik

eHälso-myndigheten

Omsorgsstatistik

Statistik kring barn och unga i förskola, skola och fritidsverksamhet.
Skolverket/Statistik och utvärdering

Skolverket

Statistik om insatser i individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning, omsorg om äldre.
Socialstyrelsen/Statistik efter ämne

SoS

Personalstatistik, anställda i kommun, regioner

Sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och regioner.
Sjukfrånvaroredovisning, anställda i kommun/region

SKL/ kommuner, regioner

Löner för anställda i kommuner och regioner.
Medlingsinstitutet

MI, SCB

Skolstatistik

Uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.
Skolverket

Skolverket

Trygghet och säkerhet

Indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.
Öppna jämförelser- Trygghet och säkerhet

SKL

Öppna jämförelser

Jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.
Öppna jämförelser

SKL

Övrig statistik för kommuner och regioner

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot