Publicerad: 3 augusti 2017

Insamling av personal- och lönestatistik

Information och anvisningar till dig som uppgiftslämnare av personal- och lönestatistik (novemberstatistiken)

Inlämning av uppgifter

Länk till inlämning av uppgifter till personal-och lönestatistiken (nytt fönster)

Uppgifterna lämnas till Sveriges Kommuner och Landsting senast den 1 december. 

Inrapportering sker direkt via inloggning med hjälp av det användarnamn och lösenord som skickas ut till den som är registrerad som kontaktperson hos oss inför insamlingen.

Om det är någon annan som ska vara kontaktperson behöver du vidarebefordra nedanstående information till rätt person samt meddela oss på personalstatistiken via e-post (se nedan) vem som är ny kontaktperson.

Granskning och rättning av uppgifter avslutad inom en vecka

Kontaktpersonerna kan gå in och granska och vid behov rätta de inskickade uppgifterna omedelbart efter inrapportering. Vi rekommenderar att granskning och eventuell rättning påbörjas så snart som möjligt så att den kan vara avslutad inom en vecka.

Att notera 2016

Fält 15: Lönekollektivavtal
Ny kod: A = Bestämmelser för traineejobb

Bilaga G Specialistkod för läkare
G1: Specialitet inom vilken läkare är verksam, enligt kodplan 2008
G2: Specialitet inom vilken läkare fullgör specialiseringstjänstgöring, enligt kodplan 2015

Verksamhetskod för kommuner
Under årets insamling fortsätter satsningen på bättre kvalitet på de anställdas verksamhetskoder. Vi planerar att i redovisningen av 2016 års personalstatistik särredovisa vårdpersonal på koderna 512 (särskilt boende, funktionshindrade) och 513 (LSS).
Därför är det extra viktigt att ni inför inlämningen går igenom nämnda verksamhetskoder för att säkerställa kvalitet inlämningen. Se anvisningarna Bilaga C för instruktioner. Vid avvikande fall kommer vi be er gå igenom era inlämnade poster i SKLs system för statistikinlämning.

Chefskodning
Till förra årets insamling följde ett förtydligande av chefsdefinitionen efter att SKL upptäckt betydande kvalitetsbrister i kodningen av chefer. Förtydligandet medförde en klart rimligare fördelning av chefer. SKL kommer fortlöpande att göra insatser för att säkra god kvalitet i kodningen av chefer. Läs grundligt igenom anvisningarna (se bilaga F) för hur chefer ska klassificeras. I SKLs system för statistikinlämning finns flera kontroller för chefskodning. Poster som innehåller ogiltiga värden eller har misstänkt felaktiga värden uppmanas ni att bearbeta.

Anvisningar

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot