Publicerad: 17 januari 2019

Personalen i kommuner och landsting

Antalet anställda (månadsavlönade) i kommuner och landsting har under några år ökat och uppgick i november 2017 till strax över en miljon. Av dessa arbetade närmare 770 000 i kommuner och 270 000 i landsting/regioner.

Anställda och sysselsatta

I kommunal sektor har antalet anställda ökat under några års tid. I november 2017 var det 10 000, eller 1,3 procent, fler anställda än samma månad året innan. Antalet sysselsatta ökade med nästan 11 000, vilket motsvarar ungefär 1,6 procent.

Antal anställda kommun

För landsting/regioner ökade antalet anställda med nästan 6 000 personer, vilket motsvarar 2,2 procent jämfört med föregående år. Antalet sysselsatta ökade med 2,4 procent och var i november cirka 245 000.

Antal anställda landsting/region

Anställda per verksamhet

Bland anställda inom kommunal sektor är det vanligast att arbeta inom de pedagogiska verksamheterna som skola och barnomsorg. Närmare 45 procent arbetar inom pedagogisk verksamhet. Ungefär en tredjedel arbetar inom vård och omsorg.

Verksamhet kommun

I landstingen arbetar den största gruppen anställda, 45 procent, inom specialiserad somatisk vård. Andelen i primärvård är 11 procent och inom specialiserad psykiatrisk vård knappt 10 procent.

Anställda per verksamhet landsting/region

Anställda per personalgrupp och ålder

Ålderssammansättningen varierar mellan olika personalgrupper. Bland läraryrkena har förskollärare och grundskollärare störst andel yngre, närmare 63 respektive 68 procent är 49 år eller yngre. Bland gymnasielärare och övriga lärararbeten är motsvarande andel enbart 54 respektive 50 procent. Störst andel unga återfinns bland barnskötarna där nästan en fjärdedel är yngre än 29 år.

Både bland vårdbiträden och undersköterskor inom kommunal sektor är lite mer än en fjärdedel 55 år eller äldre.

Anställda per personalgrupp kommun

I gruppen Övrigt lärararbete ingår bl a lärare i praktisk/estetiska ämnen, speciallärare och specialpedagoger​.

I landstingen är sjuksköterskor den grupp som har störst andel, två tredjedelar, som är 49 år eller yngre. Hälften av läkare med specialistkompentens är 50 år eller äldre.

Tandsköterskor och vårdadministratörer är de personalgrupper i landstingen med högst andel äldre, 54 respektive 53 procent är 50 år eller äldre.

Anställda per personalgrupp landsting/region

Heltidsanställda och heltidsarbetande

Både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid ökar. Mellan 2008 och 2017 ökade andelen heltidsanställda i kommunerna från 70 till 78 procent. Motsvarande andelar som arbetade heltid ökade från 59 till 67 procent.

Heltidsanstallda-och-heltidsarbetande-i-kommun

Bland anställda i landstinget ökade andelen heltidsanställda med 7 procentenheter mellan 2008 och 2017, från 81 till 88 procent. Andelen som arbetar heltid ökade från 62 till 69 procent. Både andelen heltidsanställda och heltidsarbetande är högre bland landstingsanställda än bland anställda i kommunen.

Heltidsanstallda-och-heltidsarbetande-i-landsting-region

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker
  • Benny Lindroos
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot