Publicerad: 23 mars 2016
Prenumerera på Statistik, nyckeltal

Personalen i kommuner och landsting

Antalet anställda (månadsavlönade) i kommuner och landsting uppgick i november 2015 till 982 900 personer, varav 725 400 i kommun och 257 500 i landsting/regioner.

För kommunerna innebär det en ökning med 21 200 personer eller 2,9 % jämfört med föregående år. Antalet sysselsatta var i november 669 000, en ökning med 17 500 personer (+2,6 %) jämfört med 2014.

Antal anställda kommun

För landsting/regioner är det en ökning med 4 300 personer eller 1,7 % jämfört med föregående år. Antalet sysselsatta var i november 237 300, en ökning med 2 800 personer (+1,2 %) jämfört med 2014.

Antal anställda landsting

Anställda per verksamhet

Majoriteten av de anställda i kommunerna, 44 %, arbetar inom de pedagogiska verksamheterna och 33 % arbetar inom vård och omsorg.

Verksamhet kommun

I landstingen finns den största andelen personal, 45 %, inom specialiserad somatisk vård.

Verksamhet landsting

Anställda per personalgrupp och ålder

Ålderssammansättningen varierar mellan de olika personalgrupperna. Över 30 % av gymnasielärarna är 55 år eller äldre. Motsvarande siffra för grundskollärare är 22 %. Inom vård och omsorg är drygt en fjärdedel av vårdbiträden och undersköterskor över 55 år.

Anställda per personalgrupp kommun

I gruppen Övrigt lärararbete ingår bl a lärare i praktisk/estetiska ämnen, speciallärare och specialpedagoger​.

I landsting/regioner är det flera personalgrupper där andelen 55 år eller äldre är över 35 %,
t ex läkare med specialistkompetens, biomedicinsk analytiker, vårdadministratör och tandsköterska. Andelen under 29 år är stor bland sjuksköterskor, 16 %.

Anställda per personalgrupp landsting

Läs vidare

Fler uppgifter om personalen i kommun och landsting finns i tabellpaket:

Kommunal personal 2015

Landstingsanställd personal 2015

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot