Publicerad: 12 november 2018

Personaltäthetsmodellen

Med hjälp av personaltäthetsmodellen är det möjligt att jämföra personalresurserna inom hälso-och sjukvård dels internt och dels gentemot andra landsting.

Landsting/regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan landsting/regioner har varit svåra att göra utifrån befintlig statistik, eftersom det där bland annat inte tas hänsyn till att man köper och säljer vård i olika utsträckning.

Modellen

SKL har tillsammans med landsting/regioner utarbetat en personaltäthetsmodell. Modellen korrigerar för olikheter i verksamheterna i den befintliga statistiken där de största skillnaderna är köpt respektive såld vård samt kostnader för inhyrd personal.

Utifrån enhetliga definitioner beräknas personalresurser för den hälso- och sjukvård som produceras av det egna landstinget och för den vård som konsumeras av de egna invånarna. En rad nyckeltal kan skapas som möjliggör jämförelser mellan landsting/regioner, mellan olika verksamheter, yrkeskategorier samt över tid.

Data

Modellen bygger på redan inlämnad data som hämtas från SKL:s personalstatistik (novemberstatistiken), den ekonomiska bokslutsstatistiken, från de avtal som landstingen/regionerna har med bemanningsföretag samt från verksamhetsstatistiken.

Nyckeltalen

Nyckeltalen baserade på personaltäthetsmodellen laddas ner från Kolada. I nuläget finns nyckeltal endast för landstingen/regioner.

Kolada

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot