Publicerad: 12 november 2018

PuL och personalstatistiken

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är personuppgiftsansvariga för personregister vars ändamål är framställning av partsgemensam personalstatistik som används vid förhandlingsverksamhet. Uppgifterna används även som underlag för den officiella löne- och sysselsättningsstatistiken som produceras av Statistiska Centralbyrån samt för kommunernas och landstingens/regionernas statistik avseende lön, sysselsättning, personal- och kompetensförsörjning.

Syfte

Uppgifterna hämtas från respektive huvudmans lönesystem och kan kompletteras med uppgifter från SCB-register samt Socialstyrelsen. Uppgifterna från Socialstyrelsen avser legitimationsyrken.

Syftet är att förbättra underlaget för bedömning av framtida personal- och utbildningsbehov även på specialitetsnivå. När det gäller facklig organisationstillhörighet inhämtas uppgifterna från respektive personalorganisation avseende dess medlemmar. I övrigt utlämnas endast avidentifierad statistik.

Besked om behandling av uppgifter

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år gratis, efter skriftlig ansökan, erhålla besked om personuppgifter som rör den sökande och om dessa behandlas eller ej. Om personuppgifter behandlas, ska skriftlig information också lämnas om;

a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas  

b) varifrån dessa uppgifter hämtats  

c) ändamålen med behandlingen  

d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.  

Den personuppgiftsansvarige är enligt 28 § PuL skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen.  

Information

Information om behandling av personuppgifter lämnas vid Sveriges Kommuner och Landsting av Staffan Wikell, jurist, 08-452 70 00.  

Ansökan enligt 26 § PuL och begäran om rättelse av personuppgifter enligt 28 § PuL tillställs Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot