Publicerad: 12 november 2018

Samråd vid statistikinsamling från kommuner och landsting

Statliga myndigheter har skyldighet att samråda med SKL innan de kan samla in uppgifter från kommuner, landsting och regioner.

Den kommunala verksamheten är intressant för många aktörer i samhället. Kommuner, landsting och regioner belastas därför av ett omfattande uppgiftslämnande i form av enkäter och andra uppgiftsinsamlingar.

Samråd enligt SFS 1982:668

Samrådsskyldigheten regleras i förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668. Syftet med förordningen är att underlätta och begränsa uppgiftslämnandet för våra medlemmar.

Uppgiftslämnarbördan för enskilda kommuner och landsting är betydande med flera hundra enkäter som ska besvaras under ett år. Många gånger krävs ett omfattande utredningsarbete för att ta fram de uppgifter som efterfrågas i undersökningen. Och även om en undersökning är frivillig att besvara är våra medlemmar angelägna om att ge en så rättvisande bild som möjligt av sin verksamhet.

Vilka berörs av förordningen

Förordningen gäller alla myndigheter med undantag för myndigheter under riksdagen. Även universitet och högskolor samt länsstyrelser innefattas. Den berör uppgiftsinsamlingar till såväl politiker som tjänstemän i kommun, landsting och region, när de ombeds lämna uppgifter som rör deras politiker- eller yrkesroll.

För uppgiftsinsamling från fristående verksamhet gäller samråd med NNR, Näringslivets regelnämnd.

Så här går ett samråd till

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kenneth Åhlvik
    Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot