Publicerad: 20 april 2018

Det här gör SKL inom e-Hälsa

Arbetet med e-hälsa sker tillsammans med kommuner, landsting, regioner, Inera AB och i nära samverkan med flera andra aktörer.

Den e-hälsovision som antogs i mars 2016 kom fram genom ett gemensamt arbete med regeringen, och SKL ingick hösten 2015 en avsiktsförklaring med regeringen kring ”Digitalt först”, där bland annat e-hälsoområdet ingår.

Digitalt först, Regeringen

Prioriterade områden

SKL strävar i arbetet med e-hälsa efter att förbättra människors hälsa, delaktighet och självständighet och att bidra till goda arbetsförhållanden för personal i vård och omsorg. SKL arbetar med flera målsättningar för att främja utvecklingen, till exempel:

Öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet

Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning klara sig själva.

Ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det personliga mötet med patienter och brukare.

Ge beslutsfattare möjlighet att följa verksamhetens resultat

Med olika e-hälsoverktyg och tjänster ska ledare kunna planera, leda och styra arbetet utifrån behovet av ständiga förbättringar.

SKL arbetar bland annat med att:

  • Ta fram kravspecifikationer gemensamt för kommuner, landsting och regioner och bidra till nationella upphandlingar.
  • Ingå överenskommelser med regeringen kring prioriterade frågor.
  • Initiera och medverka i utvecklingsprojekt.
  • Bevaka kommuners, landstings och regioners intressen och skapa opinion.
  • Ge råd, ta fram vägledningar och skapa forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Animerad film om varför vi prioriterar e-hälsa

Det handlar om patienters och brukares behov. Det handlar också om att underlätta för läkare och annan vårdpersonal, samt ge bättre underlag till beslutsfattare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot