Publicerad: 16 april 2018

Nyutveckling i Stöd och behandling

Under 2017-2018 fortsätter arbete med utveckling och tester av nya funktioner i plattformen Stöd och behandling.

Genom att utveckla fler funktioner och tekniska möjligheter i plattformen Stöd och behandling får både landsting och kommuner möjlighet att använda plattformen på det sätt som passar den egna verksamheten. Fler funktioner ökar också möjligheten för individen att vara mer delaktig i sin vård och behandling.

I arbetet med nyutveckling har patienter och brukarföreningar deltagit i kravställningen för att resultatet ska bli så användarvänligt som möjligt. Arbete med nyutveckling och tester pågår bland annat för:

  • fler möjligheter att använda video
  • stödja vårdprocesser med appar
  • koppla plattformen till en forskningsdatabas
  • möjlighet att automatisera strukturerad information till patientjournalen
  • pilottester av Min vårdplan i cancervården i tre landsting
  • utvecklingsarbete för en digital samordnad individuell plan, SIP.

Videointegration

Idag är det möjligt att använda video vid möten mellan behandlare och patient i Stöd och behandling. Efter utvärderingar har användare också sett att de har behov av fler funktioner, till exempel stöd för att kunna använda video i mobiltelefonen, att kunna använda delad skärm och ha möjlighet att chatta under videosamtalet. Under 2017 har landstinget i Uppsala län och Region Skåne genomfört utökade pilottester med Skype som videoverktyg.

Appar som stödjer vårdprocesser

Genom att göra det möjligt att ansluta appar till Stöd och behandling går det att stödja olika vårdprocesser. I ett första steg kommer uppföljning av behandlingar och medicinering att
stödjas, när ramverket väl är utvecklat kan fler appar anslutas till plattformen. Under 2017 har två appar testats vid ePsykiatrienheten i Västra Götalandsregionen. Dels en app för behandlingsuppföljning av patienter med ADHD, dels en för uppföljning av medicinering. Projektet genomförs i samverkan mellan vårdenheten, en appleverantör och 1177 Vårdguiden.

Databas för insamling av data

För att kunna bedriva studier om de stöd och behandlingar som används i plattformen Stöd och behandling gjordes under 2016 en förstudie som samlade in de behov och krav som finns på en databas för att samla in data, bland annat med representanter med erfarenhet av forskning av internetbehandlingar. Under 2017 inriktas arbetet mot att hitta ett lämpligt format för insamling av data, som är kompatibelt med kalkylprogrammet Excel.

Journalintegration

Genom att koppla ihop patientjournalen med plattformen Stöd och behandling går det att förenkla överföringen av vårddokumentation från Stöd och behandling till journalsystemet. Projektet handlar om att ta fram en informationsmodell för hur data ska struktureras, som är en förutsättning för att effektivisera överföringen mellan datasystem. En pilotstudie är planerad att genomföras i Region Östergötland, arbetet leds av 1177 Vårdguiden och journalsystemsleverantören medverkar i samråd med regionens kundgrupp.

Min vårdplan i cancervården

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin. Vårdplanen innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när. Projektet ska ta reda på om det är möjligt att använda Stöd och behandling till vårdplaner genom att ta fram en digital vårdplan och ser hur den fungerar i det praktiska arbetet i plattformen Stöd och behandling. Under 2017 har en digital Min vårdplan för cancer testats i landstinget i Uppsala län och i Region Östergötland, tillsammans med 1177 Vårdguiden.

Film om Min vårdplan i cancervården i Stöd och behandling

Samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan, SIP, är ett stöd för de personer som behöver samordnade insatser från både kommun och landsting och ger en samlad beskrivning av medicinska och sociala insatser.

Under året görs pilottester i samverkan mellan landsting och kommuner inom vuxenpsykiatrin i Södertälje och inom barn och ungdomspsykiatrin i Blekinge. Syftet är att prova en digital SIP som gör det möjligt för den enskilde och aktörer att enkelt ta del av planen och på vilket sätt det går att kommunicera med varandra via plattformen Stöd och behandling och målet är att
enas om en nationell SIP.

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot