Publicerad: 7 november 2018

Nyutveckling i Stöd och behandling

Under 2018 fortsätter arbete med utveckling, tester och införande av nya funktioner i plattformen Stöd och behandling.

Genom att utveckla fler funktioner och tekniska möjligheter i plattformen Stöd och behandling får både landsting och kommuner möjlighet att använda plattformen på det sätt som passar den egna verksamheten. Fler funktioner ökar också möjligheten för individen att vara mer delaktig i sin vård och behandling.

I arbetet med nyutveckling har patienter och brukarföreningar deltagit i kravställningen för att resultatet ska bli så användarvänligt som möjligt. Arbete med nyutveckling och tester pågår bland annat för:

 • ytterligare möjligheter att använda video
 • att stödja vårdprocesser med appar
 • funktion för att exportera data för forskning och uppföljning
 • utveckling och införande av digitala vårdplaner för Min vårdplan cancer
 • en digital samordnad individuell plan, SIP
 • pilottester av plattformen Stöd och behandling i tre kommuner

Videointegration

Video kan användas vid möten mellan behandlare och patient i Stöd och behandling. Efter utvärderingar har användare även sett att de har behov av fler funktioner, till exempel stöd för att kunna använda video i mobiltelefonen, att kunna använda delad skärm och ha möjlighet att chatta under videosamtalet. Alla landsting har nu möjlighet att ansluta video till Stöd och behandling med egen upphandlad videoleverantör.

Appar som stödjer i vårdprocesser

Genom att göra det möjligt att ansluta appar till Stöd och behandling går det att stödja olika vårdprocesser. Under 2017 har två appar testats och utvärderats vid ePsykiatrienheten i Västra Götalandsregionen. Inera och SKL har nu gått vidare med en nationell genomlysning av behovet av appar i hälso- och sjukvården, bland annat vid en workshop i augusti 2018.

Resultatet från workshopen ger stöd dels för val av ramverk för teknisk lösning för anslutning, dels för vilket innehåll som är viktigast och behöver anpassas till den tekniska lösningen.

Funktion för export av data

För att underlätta forskning av data som finns i Stöd och behandling har en funktion utvecklats som gör det möjligt att exportera data för forskning och uppföljning. Fler urvalsmöjligheter har tagits fram för att användarna ska kunna precisera vilka datamängder de vill exportera. Möjlighet att använda formatet CSV, som är kompatibelt med kalkylprogrammet Excel, har också utvecklats efter önskemål från forskarkåren.

Bakgrunden till funktionen för export av data är att den information som finns i Stöd och behandling ska tas bort efter en viss tid, oftast ett till två år, enligt de gallringsrutiner som finns i varje landsting. Information som berör behandlingen ska å andra sidan alltid journalföras. När data måste gallras ut efter relativt kort tid är det svårt att bedriva långsiktig forskning på de stöd och behandlingar som ges via plattformen.

Min vårdplan i cancervården

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

2017 testades en en elektronisk Min vårdplan (e-MVP) i tre regioner. Många patienter såg då fördelar med att de kunde nå sin information via en mobil eller läsplatta och inte behövde skylta med sin cancersjukdom genom att bära runt på sin ”pärm”. Patienten kunde även få ny och uppdaterad information från vården på distans. Den elektroniska vårdplanen gör det också möjligt för patienten att både kommunicera med vården via meddelanden och skatta sitt mående i olika formulär.

Under 2018 lanserades en första digital Min vårdplan för införande. Flera verksamheter i samtliga sex sjukvårdsregioner har beslutat införa elektronisk Min vårdplan cancer och det pågår diskussioner med ytterligare verksamheter.

Samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan, SIP, är ett stöd för de personer som behöver samordnade insatser från både kommun och landsting och ger en samlad beskrivning av medicinska och sociala insatser.

Under året görs pilottester i samverkan mellan landsting och kommuner inom vuxenpsykiatrin i Södertälje och inom barn och ungdomspsykiatrin i Blekinge. Syftet är att prova en digital SIP som gör det möjligt för den enskilde och aktörer att enkelt ta del av planen och på vilket sätt det går att kommunicera med varandra via plattformen Stöd och behandling och målet är att enas om en nationell SIP.

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare
 • Anette Cederberg
  KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot