Publicerad: 28 september 2018

Organisation och implementering av stöd och behandling

En viktig förutsättning för att erbjuda patienter internetbaserat stöd och behandling är att se över hur verksamheten är organiserad, hur uppdraget ska se ut och hur införande kan gå till.

Det är viktigt att fundera hur verksamheten ska organiseras. Vem ska ha uppdraget och hur ska verksamheten förberedas på att erbjuda patienterna internetbaserat stöd och behandling? Vilka patienter ska väljas ut och hur kan verksamheten utvecklas och kvalitetssäkras.

Införande av internetbaserad behandling i hälso- och sjukvården (PDF, nytt fönster)

Anpassat stöd till landstingsledningar

SKL och Inera erbjuder stöd till landstingsledningar och verksamheter för att öka användandet av e-tjänsten Stöd och behandling i regioner och landsting. Både ledning och verksamhet behöver bli involverade för att lyckas arbeta på nytt sätt.

SKLs erbjuder två halvdagar med workshops för både ledning och patientbehandlande enheter. SKL anpassar stödet med utgångspunkt i vad landstingets behöver stöd med. Arbetet resulterar i ett underlag till en aktivitetsplan.

Inera kommer till hösten att erbjuda verksamhetsnära stöd, till exempel hur SoB kan förvaltas inom landstinget och hur egna tillämpningar kan utvecklas och införas. Inera har även ett Designnätverk som verkar för att stödja utvecklingen av stödprogram.

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR

SibeR är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning och kvalitetssäkring av psykologisk internetbehandling. SibeR ger möjlighet att säkra vårdens kvalitet med hjälp av standardiserade mått och regelbunden återkoppling till anslutna enheter.

SibeRs kvalitetsmått gäller tillgänglighet, diagnostisk bedömning, behandlingseffekt och fullföljande. Registerdata ska främst ge återkoppling till den lokala enheten som bedriver internetbehandling och ge underlag till förbättringsarbete.

Idag ingår sex psykiatriska diagnoser för vuxna: depression, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, hälsoångest och insomni, för barn och unga ingår ångestsyndrom och depression. Indikationerna utökas allteftersom fler behandlingsprogram införs i reguljär vård.

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR

Implementering och kvalitetssäkring

I november 2013 genomfördes en workshop om olika sätt att organisera och implementera internetbaserat stöd och behandling i landsting och regioner. Här är två exempel med framgångar och fallgropar:

Implementering av Regassa forskningsstudie, Regions Skåne 2013 (PDF, nytt fönster)

Implementering i hälso- och sjukvården, Kristoffer Vernmark 2013 (PDF, nytt fönster)

Förberedelse och organisering

Läs mer om vad en verksamhet bör förbereda och tänka på när det gäller att organisera sitt arbete.

Internetbehandling med KBT, en praktisk handbok, Natur och kultur

Internetbaserad psykologisk behandling: evidens, indikation och praktiskt genomförande, Natur och kultur

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Anette Cederberg
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot