Publicerad: 16 oktober 2018

Utlåtanden om internetbaserade behandlingsprogram

Nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling tar fram utlåtanden om internetförmedlade behandlingsprogram. Här publiceras alla färdiga utlåtanden.

Utlåtandena kan användas av landstingens kontaktpersoner för stöd och behandling, kunskapsstyrningsorganisationen, upphandlingsenheter och andra berörda verksamheter.

Som underlag för bedömningen används:

  • kompetensgruppens värderingsmall, ifylld av utgivaren med utgivarens dokumentation av programmet
  • nationella kompetensgruppens genomförda vetenskapliga granskning
  • granskningsmall för design ifylld och utförd av utomstående bedömare.
Värderingsmall för internetbaserade behandlingsprogram nås via menyn till höger.

Översiktligt kunskapsunderlag inom området depression och ångestsyndrom (PDF, nytt fönster)

Utlåtanden av behandlingsprogram

Depressionsbehandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandlingen 1.0 bedöms som ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig egentlig depression hos vuxna. Det finns god vetenskaplig dokumentation i form av en randomiserad, kontrollerad studie med korttidsuppföljning samt flera uppföljningsstudier. Över 2400 patienter i två landsting har använt programmet.

Depressionsbehandlingen finns ännu inte för bruk på SoB-plattformen. Vid användning i hälso- och sjukvården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Depressionsbehandling 2.0, utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandling 2.0 är ett program som anges för behandling av lindrig till måttlig egentlig depression hos vuxna. Det saknar vetenskaplig dokumentation. Endast en mindre grupp patienter har hitintills använt programmet inom hälso-och sjukvården, och programmet finns på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå i omfattande text med enstaka figurer dock utan ljud eller video; god interaktivitet men omfattande inledande formulär; behandlarbenämningen inkonsekvent.

Vid användning av Depressionsbehandling 2.0 i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter. Överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Depressionshjälpen 2.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners

Sammanfattande bedömning

Depressionshjälpen kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie som visade hög effekt på depressionssymtom jämfört med väntelista och en annan kontrollerad studie som visade likvärdig effekt som sedvanlig behandling i svensk primärvård. Upplevelser vid implementering har också beskrivits vetenskapligt.

Depressionshjälpen finns tillgänglig på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av lagom omfattande mängder text utan bilder och med enstaka separata videofilmer; god interaktivitet.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Internetbehandling för depression 3.0, utgivare: Region Örebro län

Utgivare: Region Örebro län

Sammanfattande bedömning

Internetbehandling för depression Örebro 3.0 kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna från 18 år. Programmet, som har utvecklats som en modifierad och avkortad version av Internetpsykiatrins depressionsprogram 1.0, har utvärderats i en kontrollerad studie jämfört med detta program, men studien har ännu inte publicerats. Man byggde och modifierade Internetbehandling för depression på Internet-psykiatrins depressionsprogram 1.0 och ett depressionsprogram som testats i en kontrollerad studie (1).

Man rapporterar fortlöpande förlopp och utfall av Internetbehandling för depression 3.0 med hög täckningsgrad. Internetbehandling för depression 3.0 finns tillgängligt på nationella Stöd och Behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt omfattande text med långa rader utan bilder eller video men med modultexten även som ljudfil. God interaktivitet men en omfattande inledning med frågeformulär.

Vid användning av Internetbehandling för depression 3.0 rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0, utgivare: Livanda - Internetkliniken AB

Utgivare: Livanda

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid nedstämdhet bygger på kända principer för depressionsbehandling men har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av lindrig till medelsvår depression. Programmet har använts inom primärvården i Gävleborg, Västerbotten, Västra Götaland och Kalmar.

Internethjälpen vid Nedstämdhet finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen SoB och har i denna version visat sig vara layoutmässigt genomtänkt. Vid användning av Internethjälpen vid nedstämdhet i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan förväntas
fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Betsy-behandling av traumatisk stress hos föräldrar till barn som behandlas för cancer 1.0, utgivare: Louise von Essen och Martin Cernvall, Uppsala Universitet

Utgivare: Louise von Essen och Martin Cernvall, Uppsala Universitet

Sammanfattande bedömning

Betsy kan vara ett lämpligt program för att behandla akuta stressymptom hos föräldrar till barn som behandlas för cancer. Eftersom många barn behandlas på specialiserade centra skulle en internetförmedlad behandling innebära ökad tillgänglighet av behandling av stressymptom till deras föräldrar.

Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (2) med 12-månadersuppföjning (3) som visade hög effekt på stress- och depressionssymtom jämfört med väntelista. Det var mycket stort bortfall i behandlingsstudien och få föräldrar som accepterade att delta i studien. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Designen av programmet har inte kunnat granskas i en webbaserad plattform utan endast i en pdf-version som innehöll omfattande text på breda rader med enstaka tabeller och figurer, interaktivitet saknas.

Vid framtida användning av Betsy rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Fri från Panik 2.0, utgivare: CAREIT- SelfhelpOnline Solutions AB

Utgivare: CAREIT- SelfhelpOnline Solutions AB

Sammanfattande bedömning

Fri från panik 2.0 kan inte bedömas på grund av bristande underlag. Designmässigt (fristående program) väl avvägd textmassa med enstaka bilder och figurer men inte video; hög grad interaktivitet; några oklara länkar; har bra formulär för utvärdering.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Internethjälpen vid oro 1.0, utgivare: Livanda - Internetklinken AB

Utgivare: Livanda – Internetklinken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid oro bygger på kända principer för behandling av ångest och oro men har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av generaliserad ångest, allmän oro. Internethjälpen vid oro finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt har programmet bra textomfattning med bra balans av olika medier med bild och ljud som motsvarar texten; god interaktivitet, men det finns ingen automatisk kommunikationsfunktion med vårdgivaren. Detta får ske via särskild överenskommelse för varje vårdgivare/region.

Vid användning av Internethjälpen vid oro i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Internethjälpen mot ångest och oro, utgivare: Livanda - Internetkliniken AB

Utgivare: Livanda Internetkliniken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid ångestproblem bygger på kända principer för behandling av ångest men har inte utvärderats vetenskapligt i svenskt sammanhang. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av ångest. Designen bedöms bestå av en bra textlayout och bra balans mellan text, bild och ljud med hög grad av interaktivitet och omfattande formulär.

Vid användning i vården av Internethjälpen mot ångest och oro och programmen med samma innehåll (Internethjälpen vid ångestproblem samt Ångest och oro) rekommenderas starkt att välgenomtänkt uppföljning av förlopp och utfall sker, eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt i svenskt sammanhang och kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Oroshjälpen 3.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Utifrån den befintliga vetenskapliga dokumentationen kan Oroshjälpen vara ett lämpligt program för behandling av orosproblematik, där det finns en diagnos om generaliserat ångestsyndrom. Utgivaren uppger att programmet även är lämplig för sjukdomsångest (hälsoångest) men ingen vetenskaplig dokumentation om sjukdomsångestdiagnos finns.

Designen bedöms bestå av omfattande mängder text utan bilder samt enstaka videofilmer, men med god interaktivitet.

Vid användning av Oroshjälpen 3.0 rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Paniksyndrombehandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Sammanfattande bedömning

Paniksyndrombehandling 1.0 är ett program som bedöms som lämpligt för behandling av paniksyndrom med eller utan agorafobi hos vuxna. Programmet har utvärderats i flera vetenskapliga studier varav en randomiserad jämförande studie av medelhög kvalitet, som visar att programmet har samma effekt som gruppbehandling av paniksyndrom.

Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som tillräckligt, men användbarheten är ej utvärderad i primärvård. Programmet används inom den specialiserade vården. Paniksyndrombehandling 1.0 finns ej tillgänglig på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Social fobi behandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Sammanfattande bedömning

Social fobi behandling 1.0 är ett lämpligt program för att behandla och förebygga återfall hos vuxna med social fobi. Programmet har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie av medelgod kvalitet, som visar att programmet har samma effekt vid behandling av social fobi som gruppbehandling, och där det dessutom är gjort 4-årsuppföljning som visar på god långtidseffekt.

Kostnadseffektiviteten var lika god som vid sedvanlig gruppbehandling. Programmet används inom den specialiserade vården. Programmet Social fobi behandling 1.0 finns inte på SoB- plattformen. Designmässigt en egen plattform med långsam svarstid vid växling mellan moduler, omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext och överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Social fobi 2.0, Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Sammanfattande bedömning

Social fobi 2.0 bygger på kända principer för social fobi-behandling och tidigare, vetenskapligt testade, liknande program, men Social fobi 2.0 har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av social fobi.

Social fobi 2.0 finns för bruk på SoB-plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text med enstaka figurer men inget ljud eller video; låg interaktivitet och mycket omfattande inledande formulär.

Vid användning av Social fobi 2.0 rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och effekter eftersom vetenskaplig dokumentation saknas för samtliga vårdkontexter.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet saknas.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Ångesthjälpen 3.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Ångesthjälpen 3.0 kan vara ett lämpligt program för att behandla social fobi hos vuxna från 18 år, och eventuellt även andra ångestsyndrom eftersom programmet baseras på transdiagnostisk metod. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (1) som visade medelhög effekt på social fobi jämfört med väntelista. Däremot finns ingen vetenskaplig dokumentation av att programmet har effekt på andra specifika ångestsyndrom som anges som indikationer av utgivaren; paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, och posttraumatiskt stressyndrom. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Programmet används framförallt inom primärvården. Ångesthjälpen finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av omfattande text med långa rader utan bilder men med separata ljud- och videofiler utan koppling till text; god interaktivitet.

Vid användning av Ångesthjälpen rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskapligt underlag saknas för alla indikationerna och att programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Ångesthjälpen Ung 1.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Ångesthjälpen Ung 1.0 är en vidareutveckling av Ångesthjälpen med anpassning för gruppen unga 13-19 år. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför sjukvård. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av ångestsyndrom (social fobi, paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och ångestsyndrom utan närmare specifikation) hos unga. Ångesthjälpen Ung finns tillgängligt på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av kortfattad text på breda rader, separat video och bra grafik med bra balans mellan medierna; hög interaktivitet.

Vid användning av Ångesthjälpen Ung rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall, eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot