Publicerad: 4 oktober 2018

Depressionsbehandlingen 1.0

Utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF, nytt fönster)

Programbeskrivning

Depressionsbehandlingen 1.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla och förebygga återfall i depression. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på KBT: psyko-edukation, beteendeaktivering och kognitiv omstrukturering. Depressionsbehandlingen har använts med egen plattform Internetpsykiatrins P2. Rekommenderad behandlingstid är 12 veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en till tre gånger per vecka.

Från startåret 2007 har programmet använts på internetpsykiatrienheten, en specialenhet inom psykiatrin i Stockholm, med bred rekrytering (primärvård, psykiatri och allmänhet) samt i forskning. I oktober 2016 hade över 2400 patienter i två landsting (Stockholm och Örebro) använt programmet. Sedan oktober 2016 används inte programmet i version 1.0 på Internetpsykiatrin, utan istället en avkortad och modifierad version 2.0. Även i Örebro används en egen modifierad och avkortad version.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

En randomiserad, kontrollerad studie med medelhög vetenskaplig kvalitet (annonspatienter, kontrollgrupp med patienter på väntelista) och uppföljning direkt efter avslutad behandling visade att IKBT gav effektivare reduktion av depressionssymtom under behandlingstiden(1). Två observationsstudier finns, där man följt upp de patienter som behandlats med programmet över tid. Den ena studien gällde ca 1200 patienter som behandlats på Internetpsykiatrienheten under 2007-2013 och som följts upp 6 månader (2), och den andra gällde ca 1700 patienter (delvis samma som i (2)) som behandlats på Internetpsykiatrienheten 2010-2014 och där depressionssymtom mättes direkt före och direkt efter behandling (3). Båda uppföljningarna visade att depressionssymtomen förbättrades efter internetbehandlingen. En hälsoekonomisk analys är publicerad (4).

Designgranskning

Programmet har granskats i Designverktyget för nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB) i en version av depressionsprogrammet som gjordes för ett pilottest 2015.

Omdöme: Bra och välkomnande introduktion. Överskådligheten begränsas av inflexibel navigation och layout med omfattande text och många avsnitt. Det saknas bilder, ljud eller video. Många hemuppgifter förekommer med återkoppling till behandlare. Tydlig och bra sammanfattning för varje veckomodul.

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandlingen 1.0 bedöms som ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig egentlig depression hos vuxna. Det finns god vetenskaplig dokumentation i form av en randomiserad, kontrollerad studie med korttidsuppföljning samt flera uppföljningsstudier. Över 2400 patienter i två landsting har använt programmet.

Depressionsbehandlingen finns ännu inte för bruk på SoB- plattformen. Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Andersson G, Bergström J, Holländare F, Carlbring P, Kaldo V, Ekselius L. Internet-based self-help for depression: a randomised controlled trial. BJPsych. 2005;187:456-61.

2. Hedman E, Ljótsson B, Kaldo V, Hesser H, El Alaoui S, Kraepelien M, Andersson E, Rück C, Svanborg C, Andersson G, Lindefors N. Effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care. J Affect Disord, 2014;155:49-58.

3. El AlaouiS, Ljotsson B, Hedman E, Svanborg C, Kaldo V, Lindefors N. Predicting outcome in internet-based cognitive behaviour therapy for major depression: A large cohort study of adult patients in routine psychiatric care. PLoS One. 2016;11(9):e0161191.

4. El Alaoui S, Lindefors N. Combining Time-Driven Activity-Based Costing with Clinical Outcome in Cost-Effectiveness Analysis to Measure Value in Treatment of Depression. PLoS One. 2016;11(10):e0165389.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot