Publicerad: 30 maj 2018

Depressionshjälpen 2.0

Utgivare: Psykologpartners

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF, nytt fönster)

Programbeskrivning

Depressionshjälpen är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla depression med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på beteendeaktivering. Depressionshjälpen har använts både med Psykologpartners egen plattform KBTonline och nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Rekommenderad behandlingstid är 10 veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en gång per vecka.

Från startåret 2010 har programmet använts som internetbehandling inom primärvård och psykiatri, som stöd för gruppbehandling, samt inom forskning. I oktober 2016 hade över 500 patienter i fyra landsting (Dalarna, Kalmar län, Region Jönköping och Västra Götalandsregionen) använt programmet. Programmet utges av ett företag som erbjuder utbildning och support för användandet.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns två randomiserade, kontrollerade studier av programmet. En studie med medelhög vetenskaplig kvalitet (kontrollgrupp med patienter på väntelista) visade att Depressionshjälpen var effektiv för 40- 45-åriga kvinnor som rekryterats via annons (1). Den andra studien, med högre vetenskaplig kvallitet (kontrollgrupp med patienter som fick sedvanlig behandling inom primärvården) visade att Depressionshjälpen hade samma effekt som sedvanlig behandling (läkemedel, stöd, psykologisk behandling) för patienter med egentlig depression (medelålder 37 år) (2).

I båda studierna var andelen av patienter med psykiatrisk samsjuklighet begränsad. Ytterligare en studie fann att stödet till patienter via telefonsamtal eller e-mail, gav samma resultat (3). En kvalitativ studie utvärderade implementering av internetbehandling med Depressionshjälpen inom primärvården och beskriver vilka generella hinder för implementering av internetbehandling som behandlarna upplevt (4).

Designgranskning

Programmet har granskats i nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB) i version 2.0.

Omdöme: Begränsad introduktion. Bra navigation och interaktivitet med lagom många avsnitt och varierande rubriksättning. Användaren ska fylla i formulär och besvara frågor i många avsnitt. Många hemuppgifter skapar behov av återkoppling från behandlare. Det finns flera videoavsnitt men utan separat text vilket begränsar flexibiliteten. Modulerna avslutas med en tydlig sammanfattning.

Sammanfattande bedömning

Depressionshjälpen bedöms som ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna. Det finns god vetenskaplig dokumentation i form av två randomiserade, kontrollerade studier, varav en inom svensk primärvård. Upplevelser vid implementering har också beskrivits vetenskapligt. Behandlingssammanhanget är främst inom primärvård, men programmet skulle sannolikt även kunna fungera som komplement till annan behandling inom psykiatrin.

Depressionshjälpen finns för bruk på SoB-plattformen. Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Carlbring P, Hägglund M, Luthström A, Dahlin M, Kadowaki Å, Vernmark K, Andersson G. Internet-based behavioral activation and acceptance-based treatment for depression: A randomized controlled trial. J Affect Disord. 2013:148;331-37.

2. Kivi M, Eriksson MC, Hange D, Petersson EL, Vernmark K, Johansson B, Björkelund C. Internet-Based Therapy for Mild to Moderate Depression in Swedish Primary Care: Short Term Results from the PRIM-NET Randomized Controlled Trial. Cogn Behav Ther. 2014;43(4):289-98.

3. Lindner P. Linderot Olsson E, Johnsson A, Dahlin M, Andersson G, Carlbring C. The impact of telephone versus e-mail therapist guidance on treatment outcomes, therapeutic alliance and treatment engagement Internet-delivered CBT for depression: A randomised pilot trial. Internet interv. 2014;1(4):182-7

4. Kivi M, Eriksson M C M, Hange D, Petersson E-L, Björkelund C, Johansson B. Experiences and attitudes of primary care therapists in the implementation and use of internet-based treatment in Swedish primary care settings. Internet Interv. 2015;2(3): 248–56.

5. Holst A, Nejati S, Björkelund C, Eriksson MCM, Hange D, Kivi M, Wikberg C, Petersson E-L. Patients’ experiences of a computerised self-help program for treating depression – a qualitative study of Internet mediated cognitive behavioural therapy in primary care. Scand J Prim Health Care. 2017; 35(1):46-53.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot