Publicerad: 1 juni 2018

Introduktion till internetförmedlad behandling av depression

Psykologisk terapi som behandling vid egentlig depression prioriteras högt i Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Internetförmedlad psykologisk terapi är ett alternativ till psykoterapi förmedlad via fysiska möten med legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Internetförmedlad psykologisk behandling kan medföra nya möjligheter och alternativ för patienten. Behandlingen går att anpassa till när och var patienten kan genomföra behandlingen.

Internetförmedlad behandling är vanligtvis strukturerad som ett självhjälpsprogram, och består vanligen av flera avsnitt/moduler som ges under flera veckors tid. Oftast ges behandlingen med regelbundet stöd av en behandlare via säkra meddelanden på behandlingsplattformen eller per telefon.

Granskning av nyttan och risker med internetförmedlad psykologisk behandling

SBU genomförde 2013 en granskning av den vetenskapliga litteraturen avseende nyttan och eventuella risker med internetförmedlad psykologisk behandling på kort och lång sikt vid ångest- och förstämningssyndrom för barn, ungdomar och vuxna. Denna granskning uppdaterades inför utgivningen av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016. Granskningarna visade:

  • att det inte är helt klarlagt om psykologisk behandling förmedlad via internet är likvärdig med motsvarande terapeutledd behandling
  • att internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT), med stöd av behandlare, minskar symtom hos vuxna personer som har lindrig till måttlig egentlig depression och som själva efterfrågat denna behandlingsform
  • att de flesta studier har jämfört behandlingen med enbart väntelista och har kort uppföljningstid
  • att internetförmedlad behandling av barn och ungdomar inte bedömdes ha tillräckligt vetenskapligt stöd.

SBUs slutsats var att: under rådande kunskapsläge kan internetförmedlad KBT med behandlarstöd övervägas som en del av ett bredare utbud av psykologiska metoder vid depression, för vuxna patienter som är motiverade och efterfrågar denna behandlingsform.

Vetenskapliga studier, som publicerats efter SBUs granskning från 2013, har visat ytterligare stöd för att KBT med behandlarstöd förmedlad via internet sannolikt är likvärdig med motsvarande behandling för mild/medelsvår depression förmedlad via fysiska möten även i svensk psykiatrisk vård och primärvård för vuxna patienter (>18 år) som är positiva till denna behandlingsform.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot