Publicerad: 15 november 2016

Effektivare arbetssätt med mobila lösningar

Användandet av mobil informationshantering bidrar till att arbetssätt förenklas, att information blir tillgänglig för rätt person i rätt tid och att vi får en god och säker vård och omsorg.

För brukare kan nya mobila informationslösningar inom hemtjänst och hemsjukvård bidra till ökad säkerhet och höjd kvalitet. Det kan även skapa en ökad delaktighet och ökat inflytande. 

För medarbetaren kan arbetsmiljön förbättras genom möjligheten att utveckla smidigare, mer flexibla och effektivare arbetssätt. Restider kan kortas och tid för administrativa uppgifter kan minskas och underlättas. Den tid som frigörs till följd av effektiviseringen kan läggas för ökad samvaro med brukaren. 

För branschen kan ett modernt arbetssätt bidra till att öka intresset fö att arbeta inom vård och omsorg vilket innebär att statusen på vård och omsorgsutbildningars ökar. Rekrytering av nya medarbetare skulle därmed kunna underlättas.

Förbättrad nationell samordning

Kommunerna efterfrågar en förbättrad nationell samordning inom ett flertal områden. SKL arbetar tillsammans med flera andra aktörer för att öka samordningen och ta fram gemensamma standarder och lösningar. 

Bland annat efterfrågas en förbättrad samordning gällande gemensamma standarder för säkerhetslösningar och roll- och behörighetsidentifikationer. Det är både dyrt och tidsödande om varje kommun ska arbeta fram lösningar. 

Det efterfrågas också en gemensam modell för informationssäkerhet. Det finns ett behov av att kunna integrera system inom och mellan kommuner och län/regioner/landsting och inte minst med nationella system som exempelvis Nationell patientöversikt, NPÖ, Pascal och olika kvalitetsregister. 

Många kommuner har samma krav och önskemål på systemens och tjänsternas användbarhet och funktionalitet. Därför behövs en sammanhållen dialog där kommunernas olika önskemål tillgodoses av leverantörer. Genom samverkan kan kommunerna bli tydligare och starkare kravställare gentemot leverantörerna, så att den teknik som verksamheten behöver också utvecklas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot