Publicerad: 4 oktober 2018

Standardiserad informationsförsörjning

Att använda standarder och gemensam struktur i vårdinformationssystemen är en förutsättning för att kunna nå målen i e-hälsovisionen – att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, för en god och jämlik hälsa.

Standardiseringen behövs för att information som används i olika system ska fungera effektivt tillsammans. Rätt information för rätt person vid rätt tillfälle skapar nytta för både patienter och verksamhet. Det brukar kallas för interoperabilitet.

Insatser under 2018

Det pågår många aktiviteter i Sverige inom områden som rör arkitektur, informatik och interoperabilitet inom myndigheter, landsting, regioner, kommuner och inom ramen för nationell samverkan. SKL arbetar på flera sätt med att stödja utvecklingen mot en framtidssäkrad informationsmiljö där olika informationssystem och digitala lösningar ska kunna kommunicera med varandra genom öppen arkitektur och strukturerad vårdinformation.

Under 2018 kommer fokus bland annat ligga på att fortsätta etableringen av en nationell stödfunktion och landstingsgemensam samverkan för strukturerad vårdinformation, men även på nästa fas i projektet Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot