Publicerad: 16 mars 2017

Standardiserad informationsförsörjning

Att använda standarder i vårdinformationssystemen är en förutsättning för att kunna nå målen i e-hälsovisionen – att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, för en god och jämlik hälsa.

I överenskommelsen mellan SKL och regeringen om e-hälsovisionen, identifieras standardisering som ett av tre särskilt prioriterade insatsområden. Standardiseringen behövs för att information som används i olika system ska fungera effektivt tillsammans. Rätt information för rätt person vid rätt tillfälle skapar nytta för både patienter och verksamhet.

Sådant informationsutbyte kallas också interoperabilitet.

Standardisering ska också kunna användas för innovativa digitala lösningar för vård och omsorg. Två nationella strategiska innovationsprogram startades 2013 (SWElife) och 2015 (Medtech4Health). Programmen finansieras av Vinnova och ska ge förutsättningar för att utveckla hälso- och sjukvården genom att dra nytta av den snabba utvecklingen inom Life Science-området. Detta skapar i sin tur förutsättningar för industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.

Gemensamt ramverk

2016 inleddes ytterligare ett projekt, Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet, som en fortsättning på de tidigare projekten StandIN (Swedish Medtech) och 3H3R (SWElife).

Projektet Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet koordineras av SKL. Projektägare är SKL, Inera, eHälsomyndigheten och Swedish Medtech, i samverkan med IT&Telekomföretagen och Socialstyrelsen. Syftet med projektet är att – med utgångspunkt i de tidigare projekten – utvärdera och föreslå standarder som möjliggör interoperabilitet.

Under 2017 har föreslagna standarder utvärderats i konkret testmiljö, så kallad Proof of Concept (PoC).

Resultatet från projektet "Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet – del 2”

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot