Publicerad: 25 januari 2019

Strukturerad vårdinformation

SKL arbetar med att stödja landstingens arbete med strukturerad information. Det bidrar till ordning och reda i vårdsystemen – vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö och en säkrare vård och omsorg.

Det är viktigt att få ordning på begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller och standarder inom hälso- och sjukvården. Det är en förutsättning för att informationen ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Det är också en förutsättning för att uppgifter ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar.

Stödfunktion för strukturerad vårdinformation

Under 2018 etablerar SKL en stödfunktion för strukturerad vårdinformation. Syftet med stödfunktionen är att bidra med kunskap, samordning, metodutveckling och erfarenhetsutbyte inom området strukturerad information. På sikt planeras den centrala stödfunktionen byggas på med en lokalt och regionalt förankrad samverkansstruktur som en tydlig del i landstings och regioners samlade system för kunskapsstyrning.

Under våren 2018 preciseras uppdraget, arbetsgruppen informerar om arbetet, samlar in synpunkter och diskuterar med landsting och regioner om hur arbetet kan bedrivas tillsammans med dem. En viktig del är att hitta kontaktpersoner från landsting och regioner för fortsatt arbete tillsammans.

Arbetet under 2018

Stödfunktionen arbetar på ett förslag för hur stödfunktionen kan samverka med landsting och regioner samt vad som är viktigt på regional och lokal nivå för att samverkan ska kunna bli verklighet. En förstudie har även påbörjats som syftar till att identifiera vad som krävs för att utveckla nationella gemensamma kodverk.

Under etableringen av stödfunktionen har det blivit tydligt att man på många områden kämpar med att skapa bra texter som framhäver vikten av att fokusera på arbetet med strukturerad vårdinformation. Dokument som beskriver och behandlar detta kommer att presenteras av stödfunktionen.

Under hösten 2018 planeras en dag med fokus på informationsstruktur och hur SKL arbetat kring strukturerad läkemedelsinformation.

Då flera forum har efterfrågat en digital yta för att samla material, information och kunskap har stödfunktionen etablerat en samarbetsyta för personer inom landsting/region som arbetar inom området. Om ni önskar åtkomst till samarbetsytan eller vill få kontakt med arbetsgruppen kring det pågående arbetet kan ni mejla till Strukturerad-vardinformation@skl.se

Arbetsgruppen

Carolina Jansson är tillsatt som samordnare för stödfunktionen. Från Sveriges Kommuner och Landsting deltar Kristin Schoug Bertilsson, Helena Palm, Anette Guy-James och Erika Ericsson.

I gruppen ingår även fem landstingsrepresentanter:

  • Britt-Marie Horttana, Region Örebro län
  • Hanna Eliasson, Region Örebro län
  • Gunilla Siltberg Lindqvist, Region Gävleborg
  • Sanna Åsberg, Region Östergötland
  • Angela Friberg, Region Västmanland

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carolina Jansson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot