Publicerad: 11 april 2018

Strukturerad vårdinformation

SKL arbetar med att stödja landstingens arbete med strukturerad information. Det bidrar till ordning och reda i vårdsystemen – vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö och en säkrare vård och omsorg.

Det är viktigt att få ordning på begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller och standarder inom hälso- och sjukvården. Det är en förutsättning för att informationen ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Det är också en förutsättning för att uppgifter ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar.

Stödfunktion för strukturerad vårdinformation

Under 2018 etablerar SKL en stödfunktion för strukturerad vårdinformation. Syftet med stödfunktionen är att bidra med kunskap, samordning, metodutveckling och erfarenhetsutbyte inom området strukturerad information. På sikt planeras den centrala stödfunktionen byggas på med en lokalt och regionalt förankrad samverkansstruktur som en tydlig del i landstings och regioners samlade system för kunskapsstyrning.

Under våren 2018 preciseras uppdraget, arbetsgruppen informerar om arbetet, samlar in synpunkter och diskuterar med landsting och regioner om hur arbetet kan bedrivas tillsammans med dem. En viktig del är att hitta kontaktpersoner från landsting och regioner för fortsatt arbete tillsammans.

Arbetsgruppen

Carolina Jansson är tillsatt som samordnare för stödfunktionen. Från Sveriges Kommuner och Landsting deltar Kristin Schoug Bertilsson, Helena Palm och Anette Guy-James.

I gruppen ingår även tre landstingsrepresentanter:

  • Britt-Marie Horttana, Region Örebro län
  • Gunilla Siltberg Lindqvist, Region Gävleborg
  • Sanna Åsberg, Region Östergötland

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot