Publicerad: 13 september 2018

Beställarnätverk välfärdsteknik

SKL har tillsammans med ett 20-tal kommuner ett beställarnätverk som samverkar med syftet att öka förmågan att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.

Arbete under 2018

Beställarnätverk välfärdsteknik samlar personer med kompetens kring välfärdsteknologi. 

Nätverket arbetar för att främja goda inköp av välfärdsteknik som ska underlätta och förbättra kommunernas upphandlingar av befintlig teknik. Det handlar dels om vad kommunen kan upphandla idag, men också det som ska driva marknaden och få fram nya innovationer som möter behov och efterfrågan hos kommunerna.

Pågående och kommande arbeten under 2018:

  • revidering av Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik
  • informationssäkerhet - klassning av information för tjänster som kommuner använder och upphandlar idag
  • funktionskrav - bland annat att ta fram funktionsbeskrivningar, hjälpa kommuner att bli tydligare att efterfråga funktion (vad) istället för lösning (hur).

Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik

Beställarnätverkets uppdrag

SKL har i en överenskommelse med Vinnova enats om uppdrag och finansiering för Beställarnätverk välfärdsteknik för 2017-2019.

Uppdraget är att underlätta arbetet med att upphandla välfärdsteknik genom att publicera rekommendationer som andra kommuner kan använda, samt att stimulera innovation och utvecklingen av nya tjänster genom att kommunicera behov och utmaningar till marknaden.

Gruppens resultat kommer att vara inom två kategorier: beställarnätverk och välfärdsteknik. Målet är att stimulera bildandet av fler beställarnätverk samt dela erfarenheter till kommuner och marknadens leverantörer. Gruppen väljer själva vilka frågor som ska prioriteras men de ska ha fokus på frågor där enskilda kommuner har svårt att nå framgång på egen hand. Det kan handla om:

  • vinster med att agera lika - marknaden uppskattar enhetliga krav
  • att det är svårt att göra själv - tillsammans kan man bygga kunskap
  • att det är resurskrävande - bra att kunna dela på bördan.

Sammansättning av gruppen

Deltagarna har god kompetens och stort engagemang i de aktuella frågorna. Utöver kommunerna medverkar också andra aktörer inom området. Utifrån valda ämnen kommer brukare att direkt involveras i gruppen eller i deltagande kommuner. Företag och branschorganisationer ingår inte i gruppen men är en viktig samverkanspart och gruppen för en kontinuerlig dialog med marknaden.

Deltagare

Deltagande kommuner och organisationer (deltar eller har deltagit): Borlänge kommun, eHälsa för Halland, Eskilstuna kommun, Falu kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Inera, Linköpings kommun, Malmö stad, Nacka kommun, Norrköpings kommun, RISE, Salems kommun, Skaraborgs kommunalförbund, Skellefteå kommun, SKL, SKL Kommentus Inköpscentral, Stockholms stad, Västra Götalandsregionen, Västerås stad, Älmhults kommun, Östersunds kommun.

Vad är ett beställarnätverk?

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställarnätverk erbjuder ett tätt och nära samarbete, men det innebär inte att de medverkande förvaltningarna och bolagen nödvändigtvis är bundna av gemensamma upphandlingar.

Läs mer om beställarnätverk på Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsfrågor

Gruppen kommer att arbeta med frågor som hänger nära samman med upphandlingsprocessen, till exempel behovs- och riskanalys, samt utvärdering. Fokus är dock att ta fram underlag som kunskap, analyser, metoder och rekommendationer om till exempel krav och kriterier som kan användas av kommuner i samband med upphandling. Arbetet präglas av en strävan att möjliggöra innovationsupphandlingar. En viktig del är att få fram väl fungerande funktionskrav inklusive metoder för prövning och utvärdering av sådana.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot