Publicerad: 20 februari 2017

Beställargrupp

SKL har tillsammans med 20 kommuner en beställargrupp som samverkar med syfte att öka förmågan hos Sveriges kommuner att göra goda inköp av välfärdsteknologi och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.

Arbetet utgår hela tiden ifrån samhällets utmaningar samt kommunernas och individernas behov. Beställargruppen arbetar med frågor inom digitaliseringen av kommunal vård och omsorg med fokus på välfärdsteknologi och individcentrerade e-hälsolösningar. Digitalisering är en naturlig och viktig del av ett mer generellt utvecklings- och innovationsarbete i en kommun men gruppens uppdrag avgränsas till att handla om digitaliseringsfrågor inom vård och omsorg.

Upphandlingsfrågor

Beställargruppen har skapats för att möjliggöra goda inköp av digitala lösningar. Upphandling är endast en del i digitaliseringsprocessen och gruppen kommer också att arbeta med frågor som hänger nära samman med själva upphandlingsprocessen såsom behovsanalys, marknadsanalys, riskanalys, interoperabilitet, kompetensutveckling, implementering, utvärdering, uppföljning och förvaltning. Fokus ska dock vara att ta fram underlag som kunskap, analyser, metoder och rekommendationer om till exempel krav och kriterier som kan användas av kommuner i samband med upphandling.

Arbetet präglas av en strävan att möjliggöra innovationsupphandlingar. En viktig del är att få fram väl fungerande funktionskrav inklusive metoder för prövning och utvärdering av sådana.

Sammansättning av gruppen

Deltagarna har god kompetens och stort engagemang i de aktuella frågorna. Utöver kommunerna medverkar också andra aktörer inom området. Utifrån valda ämnen kommer brukare att direkt involveras i gruppen eller i deltagande kommuner. Företag och branschorganisationer för företag ingår dock inte i gruppen men är en viktig samverkanspart och kan till exempel medverka i dialogmöten.

Ämnen

De ämnen som beställargruppen arbetar med ska alla bidra till ovan beskrivna syfte. Gruppen väljer självständigt vilka frågor man från tid till annan vill prioritera. Frågorna ska till sin natur vara sådana där enskilda kommuner har svårt att nå framgång på egen hand. Det kan handla om:

  • vinster med att agera lika eftersom marknaden uppskattar enhetliga krav
  • att det är svårt och tillsammans kan man bygga kunskap
  • att det är resurskrävande och därför bra att dela på bördan

Beställargruppen har valt att arbeta med två spår:

Öppen välfärdsteknik

Där målet är att få en definition publicerad på Wikipedia som är accepterad, moduppbyggd, och förväntas vara klar 2017

Med syfte att:

  • Påskynda utvecklingen mot mer öppna lösningar
  • Underlätta kommunikation mellan kommuner och leverantörer
  • Tydligare upphandlingar

Välfärdsteknik kravställning – med två perspektiv

1. Kortare perspektiv

Teknik som finns nu och med fokus på funktionskrav som strävar mot öppen teknik. Tar fram rekommendationer för upphandling och förväntas vara klart september 2017.

2. Längre perspektiv

Teknik som inte finns nu och det somvi egentligen behöver. Detta blir ett underlag för innovationsupphandling och planeras vara färdigt 2018.

Upphandlingar

Beställargruppen är ingen upphandlande myndighet och kan därför inte genomföra några upphandlingar i egen regi och det är heller inte grundtanken med gruppen. Upphandlingar baserade på gruppens arbete görs primärt ute i kommunerna – själva eller i samverkan.

Spridning

Resultaten från beställargruppens arbete förväntas komma till snabb användning i de kommuner som har deltagare i gruppen men det är också viktigt med en systematisk, snabb och lättillgänglig spridning av resultaten till övriga kommuner. Ansvaret för det spridningsarbetet delas mellan gruppen, SKL och förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd. Deltagarna förväntas aktivt medverka till spridningen på olika sätt.

Tidsperiod

Beställargruppens arbete förväntas vara flerårigt. I slutet av våren 2017 utvärderas gruppens arbete och uppdragsgivaren SKL, tar ställning till fortsättning och behov av eventuella förändringar i uppdraget.

Kostnader

De kommuner och andra organisationer deltagarna är anställda i svarar för såväl den arbetstid som läggs ner på gruppens arbete som kostnader för deltagarnas resor och logi. SKL står för mötesomkostnader och för ledning av gruppen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot