Publicerad: 24 januari 2017

Visionen för e-hälsoarbetet

I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar. I januari 2017 träffade parterna en överenskommelse om en första handlingsplan för att nå visionen.

Vision e-hälsa 2025 (PDF, nytt fönster)

Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i.

I handlingsplanen för genomförandet av visionen läggs grunden för en gemensam styr- och samverkansstruktur som ska driva den digitala utvecklingen framåt. Samverkansorganisationen består både av politiska företrädare och av tjänstemän från staten, SKL, kommuner och landsting. Det bildas också ett nationellt råd med beslutsfattare från berörda organisationer, från civilsamhället och andra berörda parter, med uppdrag att vara vägledande i det fortsatta arbetet för att uppnå visionen. Dessutom inrättas ett samordningskansli för att stödja drift och utveckling av den nya styr- och samverkansorganisationen.

Handlingsplan för samverkan (pdf, nytt fönster)

Vidare förtydligas ett antal målsättningar och aktiviteter inom grundläggande strategiska insatsområden som enhetligare begreppsanvändning, standardisering och lagstiftning. Ett särskilt fokus läggs på standardisering för att uppnå teknisk och semantisk interoperabilitet. SKL och staten tar initiativ till att etablera ett Nationellt forum för standardisering inom ehälsa, med uppgift att koordinera utvecklingsinsatser inom standardiseringsområdet och peka på områden där gemensamma satsningar behöver göras.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot