Publicerad: 20 oktober 2017

Visionen för e-hälsoarbetet

I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar. I januari 2017 träffade parterna en överenskommelse om en första handlingsplan för att nå visionen.

Vision e-hälsa 2025 (PDF, nytt fönster)

Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i.

Handlingsplan

Visionen kompletterades i januari 2017 med en handlingsplan, med en gemensam styr- och samverkansstruktur som ska driva den digitala utvecklingen framåt.

Handlingsplan för samverkan (PDF, nytt fönster)

Samverkansorganisationen

I handlingsplanen förtydligas också ett antal målsättningar och aktiviteter inom grundläggande strategiska insatsområden som enhetligare begreppsanvändning, standardisering och lagstiftning. Ett särskilt fokus läggs på standardisering för att uppnå teknisk och semantisk interoperabilitet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot