Publicerad: 4 december 2017

Samverkansorganisationen för e-hälsa

Den nya samverkansorganisationen består av politiker och tjänstemän. Men det kommer även bildas ett nationellt råd med andra berörda organisationer och parter.

Samverkansorganisationen består både av politiska företrädare och av tjänstemän från staten, SKL, kommuner och landsting. Det bildas också ett nationellt råd med beslutsfattare från berörda organisationer, från civilsamhället och andra berörda parter, med uppdrag att vara vägledande i det fortsatta arbetet för att uppnå visionen. Dessutom inrättas ett samordningskansli för att stödja drift och utveckling av den nya styr- och samverkansorganisationen.

Så här är organisationen uppbyggd

Samverkansorganisationen för e-hälsa

Politiskt högnivåråd

Det politiska högnivårådet består av politiska företrädare från staten och SKL. Rådet ska följa handlingsplanens utveckling och måluppfyllelse. I ett senare skede kan ett
internationellt råd skapas för att sätta Sveriges arbete med e-hälsofrågorna i
ett internationellt sammanhang.

Högnivårådet består av:

 • Annika Strandhäll, Socialminister med ansvar för folkhälsa, idrott, socialförsäkringar och sjukvård
 • Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Socialdepartementet
 • Lena Micko, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Anders Knape, 2:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Styrgrupp

Även i styrgruppen finns politisk representation från staten och SKL. Styrgruppen ska ansvara för att styra och följa upp handlingsplanens genomförande samt sätta upp och vidareutveckla den gemensamma samverkansorganisationen.

Styrgruppen består av:

 • Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet (ordförande)
 • Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare, Socialdepartementet
 • Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare, Finansdepartementet
 • Martin Andreasson, ordförande beredningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Marlene Burwick, ordförande, Beredningen för socialpolitik och individomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Nationellt råd

Det nationella rådet består av beslutsfattare från berörda organisationer, från det civila samhället och andra berörda parter. Det nationella rådet ska stärka en bred och god samordning för alla parter. Rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot vision e-hälsa 2025.

Nationella rådet består av:

 • David Liljequist, Vårdförbundet
 • Henrik Götesson, Lika Unika/Synskadades Riksförbund
 • Elisabeth Strandberg, Svenska Sjuksköterskeföreningen
 • Rikard Johansson, Almega Vårdföretagarna
 • Lars Lundberg, Almega It- telekomföretagen
 • Josefin Johansson, Akademikerförbundet SSR
 • Sara Meunier, Inera
 • Sofie Zetterström, Inera
 • Lars Berge Kleber, HSO
 • Martina Bergström, HSO
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech
 • Lisa Stern Ödmark, Sveriges Apoteksförening
 • Anders Fredriksson, Föreningen Sveriges Socialchefer
 • Hanna Agardh, Forska!Sverige
 • Jesper Olsson, eHälsomyndigheten
 • Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna
 • Hans Göransson, Tandläkarförbundet
 • Sabine Koch, Karolinska Institutet
 • Jenny Hjalmarsson, Famna
 • Kristina von Sydow, LIF
 • PO Egnell, Luleå Tekniska Universitet
 • Göran Petersson, Svenska Läkaresällskapet

Från regeringskansliet

 • Agneta Karlsson
 • Madeleine Harby Samuelsson
 • Annelie Roswall Ljunggren
 • Niklas Eklöf
 • Jenny Wada

Från Sveriges Kommuner och Landsting

 • Anders Henriksson
 • Martin Andreasson
 • Patrik Sundström
 • Karina Tellinger McNeil

Beredningsgrupp

I beredningsgruppen finns tjänstemän från staten, SKL och huvudmännen. Beredningsgruppen identifierar behov och tar initiativ till analyser, beredningar m.m. Gruppen ansvarar också bland annat för att samordna beslutade insatser och aktiviteter.

Beredningsgruppen består av:

 • Hans Karlsson, Avdelningsdirektör, SKL (ordförande)
 • Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa, SKL
 • Johan Assarsson, VD, Inera
 • Anette Henriksson, Kommundirektör, Lund
 • Martin Andreae, Kommundirektör, Norrköping
 • Catarina Dahlöf, Regiondirektör, Halland
 • Krister Björkegren, Landstingsdirektör, Kalmar
 • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Catarina Andersson Forsman, Generaldirektör, Läkemedelsverket
 • Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
 • Eva-Britt Gustafsson, tf Generaldirektör, E-hälsomyndigheten
 • Niklas Eklöf, Ämnessakkunnig, Socialdepartementet
 • Jenny Wada, Departementssekreterare, Socialdepartementet
 • Therese Kristensson, Departementssekreterare, Finansdepartementet

Samordningskansli

Samordningskansliet ska stödja driften och utvecklingen av den nationella styr- och samverkansorganisationen.

Kansliet består av:

 • Karina Tellinger McNeil, SKL
 • Jesper Olsson, E-hälsomyndigheten

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot