Publicerad: 21 december 2016

Utblick och aktuellt kring folkhälsopolitik

Här sammanställer vi aktuella observationer från regeringen och några myndigheter inom området folkhälsa.

Förslag till ny strategi inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Strategin är framtagen av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten på regeringens uppdrag. Den utgår från visionen: Bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa – på lika villkor för hela befolkningen och med uppfyllande av allas sexuella och reproduktiva rättigheter.

Förslaget förenar befolkningsperspektivet (bästa möjliga hälsa för hela befolkningen) med individperspektivet (tillgodosedda rättigheter) samtidigt som det förutsätter att alla relevanta skillnader på gruppnivå uppmärksammas (lika villkor). I förslaget bedöms att ett stärkt hälsofrämjande och fortsatt förebyggande arbete, liksom ett stärkt rättighets- och normkritiskt perspektiv inom SRHR-området på en nationell nivå, sammantaget kommer att leda till att lokala och regionala verksamheter utvecklas i en för verksamheterna positiv riktning. En nationell kunskapsstyrning och samordning främjar också en sådan utveckling.

Underlag till SRHR-strategi

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och även fått fortsatt uppdrag att stödja införandet av riktlinjerna. De innehåller metoder för hälso- och sjukvården för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring vid skadlig alkoholkonsumtion, tobaksbruk, dåliga kostvanor och brist på fysisk aktivitet.

Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings och tobakspolitiken (ANDT)

Regeringen har angett mål och inriktning för ANDT-politiken och hur den ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015 i propositionen En samlad strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings- , och tobakspolitiken med mera.

Åtgärdsprogram som bygger på strategin tas fram för varje år.

I och med bildandet av den nya Folkhälsomyndigheten omstruktureras arbetet med uppföljningen av strategin. Arbetet med att sätta ny organisation har påbörjats och tydliggörs under 2014.

Strategi för jämlik vård

Regeringen har fattat beslut om en strategi för en god och mer jämlik vård 2012-2016. Strategin handlar om att synliggöra och undanröja samt följa utvecklingen av omotiverade skillnader i resultat och bemötande inom vården. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Under 2013 kom rapporten Tio år med svensk folkhälsopolitik, utgiven av tidigare Statens folkhälsoinstitut, nuvarande Folkhälsomyndigheten. Rapporten visar att den svenska folkhälsopolitiken som antogs av riksdagen 2003 har underlättat för kommuner, landsting och regioner att bedriva ett systematiskt folkhälsoarbete. Resultatet visar även att det finns ett behov av tydligare mål och delmål för folkhälsoarbetet som kan följas upp, vilket ställer krav på anpassade styr- och ledningssystem.

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska verka för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att följa befolkningens hälsoläge och analysera bakomliggande faktorer, utvärdera folkhälsoinsatser, främja hälsa, förebygga sjukdomar och stödja smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser.

Folkhälsomyndigheten

Social hållbarhet

SKL samarbetar med Folkhälsomyndigheten i Mötesplats social hållbarhet – ett nytt medlemsforum som är en fristående fortsättning på ”Forum folkhälsa”.

Mötesplatsens uppdrag är att utveckla välfärdstjänsterna på ett socialt hållbart sätt som utjämnar hälsoskillnader och tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska den nya mötesplatsen stärka det lokala och regionala arbetet och öka samverkan mellan olika samhällsaktörer.

En viktig del är att lyfta fram aktuell forskning och diskutera hur den kan användas i kommuner, landsting och regioner.

Mötesplats social hållbarhet

Föräldrastöd

Regeringen lade 2009 fram en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd, ”En vinst för alla” 2009-2012. Målet är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets hela uppväxt. Sedan 2009 har Folkhälsomyndigheten (Statens folkhälsoinstitut) delat ut 140 miljoner kr i utvecklingsmedel. Flertalet projekt är avslutade och kunskap och erfarenheter sprids.

Budgetpropositionen 2014 innehåller satsningar för universellt stöd till tonårsföräldrar samt familjecentraler. Ett utvecklingsuppdrag har gått till länsstyrelserna med samordning på Länsstyrelsen Örebro län. Uppdraget fokuserar på universellt stöd till föräldrar med barn i tonåren under 2014-2017.

Folkhälsomyndigheten har efter 2014 inget nationellt uppdrag eller medel för föräldrastöd. I departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor, förslås att Myndigheten för internationella adoptioner (MIA) utvecklas till att bli ansvarig myndighet för adoptionsfrågor, familjerätt samt föräldrastöd. Myndigheten byter då namn till Myndigheten för familjerätt och adoption. En eventuell ombildning sker den 1 mars 2015.

Folkhälsomyndighetens om föräldrastöd

Årsrapport - Folkhälsan i Sverige

Folkhälsomyndighetens rapport ger en aktuell och översiktlig bild av hälsoutvecklingen och dess bestämningsfaktorer. Rapporten är indelad i två delar där beskrivning görs av hälsans utveckling och redovisning av utvecklingen med ett urval indikatorer för hälsans bestämningsfaktorer.

Årsrapport Folkhälsan i Sverige 2013

SKL:s inriktning kring hälsofrämjande hälso-och sjukvård

Positionspapper från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, syftar till att tydliggöra SKL:s inriktning. Det utgör underlag för kontakter med regering och myndigheter samt som ett stöd till medlemmarna i deras arbete.

Ett antal ställningstaganden har fastställs inom fyra perspektiv som alla har betydelse för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Perspektiven är individ- och patientperspektivet, befolkningsperspektivet, medarbetarperspektivet och styrning- och ledningsperspektivet.

SKL tycker kring hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot