Publicerad: 4 oktober 2018

Arbete för minskade hälsoskillnader

SKL har fattat beslut om att prioritera arbetet för att minska hälsoskillnaderna. Detta syns i inriktningsmålen för kongressperioden 2016- 2019.

  • SKL ska verka för att kommunerna, landstingen och regionerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa.
  • SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner arbetar för att uppnå målet om att sluta folkhälsoklyftan inom en generation.

Minska folkhälsoklyftan

År 2016 var "Minska folkhälsoklyftan" en särskild prioriterad fråga av SKL:s styrelse. I rapporten beskrivs sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Rapporten vänder sig såväl till kommuner, landsting och regioner som till den statliga nivån och utgör utgångspunkt för SKL:s fortsatta arbete för att minska folkhälsoklyftan inom en generation.

Rapporten Minskade hälsoskillnader - ett gemensamt ansvar

Rapport till Kommissionen för jämlik hälsa

SKL har överlämnat rapporten ”Minska folkhälsoklyftan – åtgärder för minskade skillnader i hälsa” till den nationella kommissionen för jämlik hälsa. I rapporten från SKL finns 54 åtgärder sammanställda som är viktiga för minskade hälsoskillnader i samhället. Den riktar fokus på den roll som regeringen och de statliga myndigheterna kan spela för att skapa förutsättningar för kommuner, landsting och regioner att agera för minskade hälsoskillnader.

Minska folkhälsoklyftan - åtgärder för minskade skillnader i hälsa (PDF, nytt fönster)

Nationell kommission för jämlik hälsa

Den nationella kommissionen för jämlik hälsa har tillsatts av regeringen i syfte att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar i samhället. De ska redovisa sitt uppdrag den 31 maj 2017. Ordförande i kommissionen är Olle Lundberg som leder arbetet vid CHESS (Centre for Health Equity Studies) som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Kommissionen består av 10 ledamöter bland annat Ing-Marie Wieselgren som är verksam som nationell psykiatrisamordnare på SKL

Kommissionen för jämlik hälsa

Processutvärdering av arbeten för social hållbarhet och minskade hälsoskillnader

Inom ramen för Mötesplats social hållbarhet har SKL och Folkhälsomyndigheten med hjälp av Ramböll Management Consulting AB genomfört en processutvärdering av tre förändringsarbeten för social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa som har genomförts.

De tre förändringsarbeten som studerats:

  • Malmö stad: Kommission för ett socialt hållbart Malmö
  • Västra Götalandsregionen: Samling för social hållbarhet. Åtgärder för jämlik hälsa i hela Västra Götaland
  • Regionförbundet Östsam: Östgötakommissionen för folkhälsa

Det finns både likheter och skillnader mellan de tre förändringsarbetena vad gäller tillvägagångssätt. Det gäller bland annat på vilken nivå arbetet bedrivits – lokal eller regional, resurser, uppdragets omfattning, samspelet mellan forskning, politik och praktik samt hur arbetsprocessen har lagts upp.

Resultaten från processutvärderingen visade på att:

  • Involvera och förankra hos rätt aktörer (inte bara de redan frälsta)
  • Tydliggöra syfte och mål för beställare, utförare och mottagare
  • Initiera arbetet på beslutande nivå som slutligen bär ansvar för implementeringen
  • Fokusera på åtgärder som kommunen har rådighet över
  • Ta fram kriterier för prioriteringar och ta fram kostnadsberäkningar för förslagen

Processutvärdering Social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot