Publicerad: 9 oktober 2018

Metoder och verktyg i folkhälsoarbetet

Här har vi samlat metoder och verktyg du kan använda i folkhälsoarbetet med checklistor, verktygslåda för öppna jämförelser och en struktur för konsekvensbeskrivningar.

Omvärldsspaning - på gång inom ditt område

SKL har tagit fram ett arbetsmaterial som du kan använda dig av om du omvärldsspanar inom områdena folkhälsa, jämställdhet, kvinnofrid, barnets rättigheter eller sjukskrivning och rehabilitering. Det är inte en fulltäckande omvärldsspaning – underlaget fokuserar mest på händelser – till exempel utredningar, lagändringar, överenskommelser.

Lägg gärna till dina egna reflektioner hur områdena kan påverka din organisations verksamhet. Du kan också lägga egna avsnitt under rubrikerna ”Utmaningar för kommunen/landstinget” eller ”Behov av kraftsamling/samordning”.

Utan spaning – ingen aning! Underlag för omvärldsspaning och behovsinventering 2019 (PDF, nytt fönster)

Verktygslåda, ett stöd i användning av öppna jämförelser folkhälsa

En viktig del av arbetet med öppna jämförelser är att följa upp, analysera och arbeta med resultaten som en del av förbättringsarbetet i verksamheterna. Ett stöd har tagits fram för att underlätta det lokala arbetet i kommuner och landsting.

Ett stöd i användning av öppna jämförelser, folkhälsa

Samhällsekonomiska beräkningar av satsningar på minskade hälsoskillnader

I samband med att öppna jämförelser folkhälsa 2014 lanserades gav SKL Sirona solution i uppdrag att göra en samhällsekonomisk beräkning av några av resultaten från öppna jämförelser och de ekonomiska konsekvenser som satsningar för minskade skillnader (utifrån kön och utbildningsnivå) i hälsa skulle medför när det gäller rökning, fetma, tillit och nedsatt psykiskt välbefinnande i tre landsting/regioner; Landstinget Dalarna, Region Halland och Landstinget Västernorrland.

Studien visade att skillnader i hälsa medför omfattande kostnader och förluster i livskvalitet, att den ekonomiska bördan delas av ett flertal aktörer och att det tar lång tid för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder att få genomslag på sjukdomsbördan. För detta krävs att kostnadsberäkningar mer systematiskt används för att motivera investeringar för minskade skillnader i hälsa och betona vikten av samverkan mellan olika aktörer.

Metodbeskrivning

Resultat Dalarna

Resultat Halland

Resultat Västernorrland

Att lyckas med folkhälsoprojekt

Ett verktyg som visat sig värdefullt för att stödja kvaliteten i såväl enklare som mer komplexa folkhälsoprojekt finns i finns i skriften Att lyckas med folkhälsoprojekt. Genom att ta ställning till de frågor som ställs i verktyget ökar förutsättningarna för att målen uppfylls, att en löpande uppföljning genomförs och att kunskapen och kvaliteten utvecklas.

Att lyckas med folkhälsoprojekt, skrift

Vägledning för jämlik styrning och ledning

SKL har tagit fram en vägledning ”Göra jämlikt är att göra skillnad” som stöd för arbetet med att göra välfärdstjänsterna mer jämlikt fördelade. I vägledningen presenteras en modell för hur en mål- och budgetprocess kan integrera ett jämlikhetsperspektiv. Den ska ses som ett stöd för de kommuner, landsting och regioner som utifrån det lokala självstyret har satt som mål att arbeta för ökad jämlikhet. Vägledningen som har tagits fram i samarbete med företrädare för kommuner, landsting och regioner bygger på erfarenheter från arbete med jämställdhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa. Den har också testats i praktiken i ett särskilt utvecklingsarbete med åtta kommuner, landsting och regioner.

Vägledningen Göra jämlikt är att göra skillnad (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot