Publicerad: 29 mars 2016

Planering, styrning och ledning inom folkhälsa

En framgångsfaktor för förbättrad folkhälsa är att folkhälsofrågorna ingår i ordinarie styr- och ledningsstrukturer. Att resultat, analys och förslag på åtgärder integreras i dessa är därför ett viktigt nästa steg.

Planering kring öppna jämförelser folkhälsa verktygslåda

Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera kortsiktiga och långsiktiga mål som anger vilka tjänster som ska levereras till medborgarna. Inför detta arbete kan tjänstemännen bidra med viktiga underlag.

Finns det en vision och strategiska dokument och/eller nationell lagstiftning att ta hänsyn till för förbättrad folkhälsa? Finns det en omvärldsanalys och hur beaktas olika grupper i befolkningen i analysen? Målen utformas sedan efter vad medborgarna kan förvänta sig av den service och de tjänster som organisationen levererar.

Som en hjälp i ditt arbete med att utveckla kvalitet, mål och resultat finns det olika vägledningar och stöd.

Jämlik styrning och ledning

Vägledning för jämlik styrning och ledning beskriver hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning

Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Stöd för arbete med mål och resultat

Mål och resultat, att utveckla mål och resultatstyrning

Leda för resultat, ett program för att utveckla ledningsgrupper och stödfunktioner inom socialtjänsten

Guide för planering, uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning (PDF, nytt fönster)

Tydliggör folkhälsoarbetet som medel för att uppnå andra mål

Ibland har kommunen och landstinget/regionen specifika mål för folkhälsan där det är utpekat vilka aktörer som arbetar med dessa. Ibland kan det också pågå arbeten som i stor utsträckning påverkar folkhälsan (eller specifikt en del av indikatorerna), utan att det är uttalat som folkhälsoarbete. Det kan till exempel röra sig om insatser inom skola, omsorg och stadsplanering.

För att tydliggöra detta samt för att engagera ledningar och berörda verksamheter kan du använda dig av några inledande frågor. Frågorna kan vara en bra ingång till att börja diskutera folkhälsoresultat, både från Öppna jämförelser folkhälsa och lokala och regionala data inom folkhälsoområdet.

Exempel på inledande frågor

  • Vad är ert huvudsakliga uppdrag och mål?
  • Har folkhälsoläget betydelse för detta? Tänk till exempel på om barnens hälsa påverkar hur väl de klarar skolan, om de äldres hälsa påverkar hur omsorgen kan utföras och så vidare.
  • På vilket sätt?
  • Kan vi och ni påverka folkhälsoläget? I så fall, hur?

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot