Publicerad: 8 juni 2018

Att analysera hälsoläget utifrån förutsättningar

Presentation av folkhälsostatistik utgår ofta från att län eller kommuner är jämförbara, att alla har lika chanser att visa goda eller dåliga resultat. När resultat sätts i förhållande till förutsättningar i befolkningen kan analys göras av hur resultaten ligger i förhållande till hur de kan ”förväntas” vara.

Problemet är att data ofta inte ”räcker till” att dela upp på andra grupper än kön och vi vet att hälsan inte är jämlikt fördelad. Urban Janlert, folkhälsoprofessor i Umeå universitet har tagit fram en modell för att sätta folkhälsostatistik i relation till befolkningsstruktur utifrån olika bakgrundsfaktorer (främst socioekonomiska).

Analysverktyget ”Resultat utifrån förutsättningar”

Detta har SKL nu lagt in i analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar där du har möjlighet att med hjälp av diagram och kartor jämföra kommunernas respektive landstingens/regionernas resultat i förhållande till förutsättningar.

Observera - det är just ett komplement till det du redan ”vet” det vill säga det som finns i öppna jämförelser folkhälsa och dess tabellbilagor:

 • det faktiska resultatet
 • utveckling över tid inom din organisation
 • resultatet i förhållande till andra organisationer

Både förutsättningar, det vill säga bakgrundsfaktorerna, och resultaten från öppna jämförelser folkhälsa rangordnas. Det gör att du kan se om din organisation ”hamnar” på ungefär samma rangordning.

Schematisk bild resultat utifrån förutsättningarna

Klicka på bilden för en större version

Förutsättningarna är en sammanslagning av sex bakgrundsvariabler:

 • Ålder
 • Andel utlandsfödda
 • Andel tjänstemän i befolkningen
 • Andel med minst tre års gymnasieutbildning
 • Disponibel hushållsinkomst
 • Andel arbetslösa

Definitionerna för bakgrundsvariablerna finns i applikationen.

Analysverktyget bygger på rangordning

Varje kommun respektive landsting/region rangordnas för varje bakgrundvariabel. Ett lågt rankningsnummer betyder bättre förutsättningar och ett högt rankningsnummer sämre förutsättningar (det vill säga 1= ”bäst”). Rangordningen från de olika bakgrundvariablerna slås ihop och bildar en total rangordning som är densamma i alla diagram.

Varje kommun respektive landsting/region rangordnas även för resultatet på ett antal indikatorer som har ojämlik fördelning mellan olika grupper i befolkningen, exempelvis självskattad hälsa, andel som röker eller behörighet till gymnasieskolan. Även här betyder ett lågt rankningsnummer bättre resultat och ett högt rankningsnummer sämre resultat.

Varje kommun eller landsting/region illustreras av en prick i diagrammen. Den organisation som har bättre förutsättningar ligger till vänster i diagrammen medan de med sämre förutsättningar ligger till höger. De som har bättre resultat på indikatorn ligger långt ner i diagrammen medan de som har sämre resultat ligger långt upp. Varje prick är färgsatt efter hur resultatet ser ut i förhållande till förutsättningarna. En låg rang på resultaten trots sämre förutsättningar markeras med grönt medan en hög rang på indikatorn trots bättre förutsättningar markeras med rött. De +/- 15 % av kommunerna eller landstingen/regionerna som ligger i mitten av rangordningen markeras med gult.

Förutom diagrammen kan du även för den valda indikatorn se hur resultaten är geografiskt fördelade på en karta. Varje enhet är då markerad i samma färg som i diagrammet.

Kom ihåg att ett sämre resultat än förutsättningarna inte behöver betyda ett dåligt resultat och vice versa för ett bättre resultat än förutsättningarna. Det som visas är istället resultatet i förhållande till andra kommuner eller landsting/regioner.

Anvisningar

Undvik fallgropar - att tänka på vid användning av analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar

Lathund analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar (PDF, nytt fönster)

Analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar

Andra analysverktyg om jämlikhet

Handbok för jämlikhetsanalys – Exempel från Huddinge kommun

Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot