Publicerad: 29 mars 2016

Fokusera på indikatorerna du vill studera närmare

När du gjort en sammanställning av din organisations resultat så kan ni behöva välja vilka indikatorer som ni vill fokusera på och ta vidare till en fördjupad analys.

Samla ihop information, öppna jämförelser folkhälsa

Det handlar om att göra en grov sortering av områden som är mer angelägna än andra att analysera vidare för eventuella förbättringar – alternativt säkerställa ett vidmakthållande av goda resultat.

Frågor som stöd

Exempel på frågeställningar att ta hänsyn till:

 • Vad verkar vara ett problem utifrån aktuellt resultat? I förhållande till andra kommuner och landsting/regioner och/eller över tid.
 • Vad är orsaken till ett positivt resultat? Behöver något göras för att upprätthålla det goda resultatet?
 • Hur ser resultaten ut över tid?
 • Hur ser resultaten ut för olika grupper i befolkningen?
 • Har andra kommuner och landsting/regioner bättre resultat än den/det egna? Jämför gärna med dem som har liknande utbildningsnivå, andel arbetslösa, andel ekonomiskt utsatta hushåll eller utefter andra bakgrundsvariabler du kan hitta i tabellbilaga 3 till Öppna jämförelser folkhälsa. Du kan även använda dig av kommungruppsindelning, andra variabler i kommun- och landstingsdatabasen Kolada eller väsentlighetsanalys (se nedan).

Tips för användning av tabellbilagan i Öppna jämförelser folkhälsa

Geografiska skillnader mer än geografi

Undvik fallgropar i statistiken

Ni kan även använda er av analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar där ni kan jämföra kommuners respektive landsting/regioners resultat på en mängd indikatorer i förhållande till befolkningsstrukturen. Det är ett alternativt tillvägagångssätt för att ta hänsyn till socioekonomiska skillnader där data inte räcker till för att dela in befolkningen i olika grupper.

Analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar

Sammanställning över vad ni ska gå vidare med

Med hjälp av svaren på frågeställningarna kan ni få en översiktlig bild av vad ni vill fördjupa er i. Sammanfatta gärna indikatorerna i ett prioriteringsunderlag som visar helheten. Några tips är att:

 • relatera till kommunens respektive landstingets/regionens övergripande målsättningar och inriktningar.
 • ta hänsyn till pågående arbete som ännu inte hunnit visa resultat.
 • ange konsekvenser om det inte åtgärdas, förbättras och vidmakthålls.

I länken nedan hittar du en mall där du kan sammanfatta era prioriteringar av indikatorer som kan utgöra ert prioriteringsunderlag

Mall: Prioritering av indikatorer inför fördjupad analys med att söka orsaker (Word, öppnas nytt fönster)

Komplettera med egna lokala och regionala data

Resultaten från Öppna jämförelser folkhälsa behöver kompletteras med annan information för att du ska kunna göra bra analyser. Här finns exempel på statistik och hur du kan komplettera med pågående arbeten.

Komplettering med egna lokala och regionala data

Andra variabler för att hitta jämförelser

Det finns en kommungruppsindelning där alla kommuner är indelade i en av 12 kommungrupper, till exempel förort, glesbygd, turism, varuproducerande.

Kommungruppsindelning och definitioner

I kommun- och landstingsdatabasden kan du, utöver ovanstående, själv välja andra bakgrundsvariabler som kan användas för att hitta jämförbara organisationer.

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

En väsentlighetsanalys syftar till att tydliggöra sambanden mellan kommunens och landstingets övergripande mål, verksamhetsmål, indikatorer och aktiviteter.

Väsentlighetsanalys och nyckeltal som spelar roll, RKA

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot