Publicerad: 30 mars 2016

Sök orsaker

För att kunna fördjupa analysen är nästa steg att identifiera möjliga orsaker till resultaten i Öppna jämförelser eller annan folkhälsodata och på så sätt även betänka hur resultaten kan förbättras.

Styrsnurren uppföljning analys steg 3

Utgå från de indikatorer ni valt att fokusera på då ni analyserar vidare. Genom att bena upp vad ett problem beror på kan du få förändrings- och förbättringsidéer.

Ta hänsyn till strukturella förutsättningar och processer i den egna organisationen. På Centrum för utveckling och förbättringsarbete, Qulturum, i Region Jönköpings län finns fler verktyg du kan använda för att arbeta vidare med detta.

Fiskbensdiagram, bena ut orsaker till ett problem (Region Jönköpings län)

Påverkansanalys,  drivkraftsanalys (Region Jönköpings län)

Att analysera hälsoläget utifrån förutsättningar

Presentation av folkhälsostatistik utgår ofta från att län eller kommuner är jämförbara, att alla har lika chanser att visa goda eller dåliga resultat. Många indikatorer och resultat inom folkhälsa har ett starkt samband med socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå, inkomst etcetera.

  • Ett dilemma är att vissa indikatorers resultat inte finns på sådant sätt att man kan ta fram dessa socioekonomiska förhållandena på individnivå och koppla dessa till resultatet.
  • Ett annat dilemma är att då de socioekonomiska förhållandena kan kopplas till resultatet är underlaget för litet för att kunna redovisa det på kommunnivå, endast på landstingsnivå.

Därför har Urban Janlert, folkhälsoprofessor i Umeå universitet tagit fram en modell för att sätta folkhälsostatistik i relation till befolkningsstruktur utifrån olika bakgrundsfaktorer (främst socioekonomiska). Detta har SKL nu lagt in i analysverktyget "Resultat utifrån förutsättningar" där du har möjlighet att med hjälp av diagram och kartor jämföra kommunernas respektive landstingens/regionernas resultat i förhållande till förutsättningar. När resultat sätts i förhållande till förutsättningar i befolkningen kan analys göras av hur resultaten ligger i förhållande till hur de kan ”förväntas” vara.

Analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar

Frågor i analysgruppen

Nedan finns exempel på frågor ni kan diskutera i analysgruppen.

  • Finns det goda exempel från liknande kommuner eller landsting/regioner som kan inspirera det egna förbättringsarbetet?
  • Hur har utvecklingen över tid sett ut i vår organisation respektive på nationell nivå? Granska gärna utvecklingen för olika grupper i befolkningen, exempelvis kvinnor och män med olika utbildning, inkomst, åldrar eller funktionalitet.
  • Finns en målnivå för indikatorn i din organisation eller på nationell nivå? Vad är rimligt att uppnå? Gör gärna en grundlig avvikelseanalys för att förstå förekommande avvikelser från mål för att kunna vidta rätt åtgärd (se nedan).
  • ”5 Varför”. Varför ser det ut såhär? När ni fått fram ett möjligt svar – ställ frågan varför igen och igen för att hitta konkreta påverkbara orsaker.
  • Vilka indikatorer är nära relaterade? Visar de samma riktning och utveckling?

Förslag på arbete med komplettering av egna data, statistik och pågående arbeten

Gör gärna en grundlig avvikelseanalys för att förstå de avvikelser från mål som visas för att kunna vidta rätt åtgärd. Du kan ta hjälp av skrifterna nedan från Rådet för främjande av kommunala analyser, varav den översta beskriver erfarenheter från ett projekt med inriktning på avvikelseanalys.

Analysera med nyckeltal, RKA

Nyckeltal som spelar roll, RKA (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot