Publicerad: 4 oktober 2018

En ny lag för att begränsa rökning - för en jämlik och bättre folkhälsa

SKL är positiva till att ta ytterligare ett steg mot ett minskat tobaksbruk och bestämmelserna om e-cigaretter. Det kommer att påverka hälsan i befolkningen, främst i de grupper där man röker mest.

SKL har besvarat utredningen SOU 2016:14 ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” samt promemorian ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om e-cigaretter” som är ute på remissbehandling.

Fler rökfria utemiljöer

Utredningen ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk” som är en översyn av tobakslagen föreslår bland annat flera rökfria miljöer som uteserveringar, idrottsanläggningar och entréer dit allmänheten har tillträde. Vidare föreslås att marknadsföringen på försäljningsställen för både cigaretter och snus begränsas ytterligare.  Det föreslås också en lag som reglerar elektroniska cigaretter, ett område som tidigare har varit helt oreglerat.

För kort tid för beslut om lagar

SKL är däremot kritiska till det alltför tidiga ikraftträdande av båda lagarna. SKL påtalar också risken för att det är svårt för kommunerna att bedriva tillsyn över alla delar i lagförslaget samt att det inte går att ta ut tillsynsavgifter som täcker kostnaderna.

Till remissvaret En översyn av tobakslagen

Ett rökfritt Sverige 2025

SKL har beslutat att ställa sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Detta innebär att rökningen i befolkningen ska minska till mindre än fem procent. Även majoriteten av Sveriges landsting och regioner har ställt sig bakom målet och flera kommuner börjar nu att ansluta sig.

Det behövs en mängd olika åtgärder för att nå målet. SKL kommer i första hand verka för att de myndigheter som har ett ansvar för tobaksprevention, tobaksavvänjning och tillsyn utarbetar strategier och stödmaterial tillsammans med kommuner, landsting och regioner

Underlag för SKL:s styrelses beslut om ett rökfritt Sverige 2025 (PDF, nytt fönster)

Rapport om tobaksarbetet i kommuner och landsting

Utöver att SKL har svarat på en remiss har det under våren tagits fram en rapport om hur tobaksarbetet ser ut i kommuner och landsting. Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ge en aktuell bild av vad kommuner, landsting och myndigheter idag gör inom området tobaksprevention. Det kan sedan bidra till att se vilka ytterligare insatser som behöver göras så väl på nationell nivå som i kommuner och landsting.

Rapport: Tobaksprevention i kommuner och landsting

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot