Publicerad: 10 oktober 2019

SKL:s arbete med folkhälsa

Folkhälsofrågor är tvärsektoriella och har bäring på många av SKL:s verksamhetsområden. Utgångspunkt för SKL:s folkhälsoarbete är förbundets inriktningsdokument och mål.

Målområden

  • SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner arbetar för att uppnå målet om att sluta folkhälsoklyftan inom en generation
  • SKL ska verka för att kommunerna, landstingen och regionerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa

Tillsammans gör vi folkhälsan mer jämlik

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Vår utbildningsnivå och vår livslängd har ökat, vi är produktiva och aktiva längre i livet än tidigare generationer. Färre dör i tidig ålder. Framstegen har skett mycket tack vare breda samarbeten och enträget vardagsarbete i kommuner och landsting.

SKL:s folkhälsoarbete ska verka för jämlika och jämställda välfärdstjänster som når alla invånare. För att fullgöra sin uppgift att bidra till invånarnas trygghet och välfärd bidrar vi till bättre förutsättningar för kommuner och regioner att ständigt förnya och anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Samverkan är en förutsättning

Samverkan är en förutsättning för ett hållbart och mer effektivt folkhälsoarbete. Därför arbetar SKL för att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och landsting och andra aktörer. Vi erbjuder mötesplatser, där politiker och tjänstemän i kommuner och landsting kan mötas både i verkligheten och i den digitala världen.

Vi driver medlemmarnas frågor

Informationen och kunskapen använder vi för att påverka påverkarna och driva våra medlemmars frågor och krav i nationella sammanhang, vid förhandlingsborden och i media. Vi ger råd och stöd, och gör aktuell forskning användbar för alla som vill arbeta med effektivt och långsiktigt folkhälsoarbete.

Minskade skillnader i hälsa

Utgångspunkt för SKL:s arbete för att minska folkhälsoklyftan är de sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Detta beskrivs i rapporten Minskade hälsoskillnader - ett gemensamt ansvar där uppmaningen riktas till såväl kommuner och regioner som till den statliga nivån.

Rapporten Minskade hälsoskillnader - ett gemensamt ansvar

SKL har även tagit fram underlagsrapporten ”Minska folkhälsoklyftan – åtgärder för minskade skillnader i hälsa” där 54 åtgärder som är viktiga för minskade hälsoskillnader i samhället finns sammanställda. Den riktar fokus på den roll som regeringen och de statliga myndigheterna kan spela för att skapa förutsättningar för kommuner och regioner att agera för minskade hälsoskillnader.

Underlagsrapport med fler exempel på åtgärder för minskade skillnader i hälsa

Folkhälsopolitik

SKL:s folkhälsoarbete vilar på det nationella målet för folkhälsopolitiken om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Den nationella folkhälsopolitiken är vägledande för kommuner och regioner och SKL bedriver påverkansarbete för att folkhälsopolitiken ska göras relevant för kommuner och regioner och därmed underlätta genomförandet av åtgärder för att nå målet. Kommuner och regioner använder målområdena som underlag för analys och diskussioner för prioriteringar och för sortering av mål. SKL verkar för att den nationella politiken i högre grad ska bidra till en god och jämlik hälsa. SKL:s uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre

Folkhälsopolitik, Regeringen

Folkhälsopolitik, Folkhälsomyndigheten

Utveckling av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

SKL vill lyfta fram ett antal perspektiv och åtgärder som är viktiga för utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och inte enbart på sjukdomsbehandlande åtgärder.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - positionspapper

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot