Publicerad: 23 mars 2018

SKL:s arbete med folkhälsa

Folkhälsofrågor är tvärsektoriella och har bäring på många av SKL:s verksamhetsområden. Utgångspunkt för SKL:s folkhälsoarbete är förbundets inriktningsdokument och mål för kongressperioden 2016-2019.

Målområden

  • SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner arbetar för att uppnå målet om att sluta folkhälsoklyftan inom en generation
  • SKL ska verka för att kommunerna, landstingen och regionerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa

Tillsammans gör vi folkhälsan mer jämlik

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Vår utbildningsnivå och vår livslängd har ökat, vi är produktiva och aktiva längre i livet än tidigare generationer. Färre dör i tidig ålder. Framstegen har skett mycket tack vare breda samarbeten och enträget vardagsarbete i kommuner och landsting.

Men samtidigt som vi blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa mellan grupper av människor. Ojämlikheterna skapar obalans, bromsar samhällets ¬utveckling och begränsar människornas möjligheter att leva goda liv.

Folkhälsan påverkas av utvecklingen på många områden – utbildning, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad, inkomst, integration och jämställdhet. Samtidigt påverkar folkhälsan utvecklingen i samhället. Att arbeta med folkhälsan lägger grunden för både befolkningens och landets välmående. Kommuner och landsting har ett stort ansvar för att förbättra hälsan hos alla och samtidigt minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper.

Samverkan är en förutsättning

Samverkan är en förutsättning för ett hållbart och mer effektivt folkhälsoarbete. Därför arbetar SKL för att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och landsting och andra aktörer. Vi erbjuder mötesplatser, där politiker och tjänstemän i kommuner och landsting kan mötas både i verkligheten och i den digitala världen.

Genom kontakterna med våra medlemmar har vi unik inblick i folkhälsoarbetet som pågår i kommuner och landsting. Genom omvärldsbevakning och direkt dialog med myndigheter och departement har vi även överblick av vad som händer på statlig nivå och EU-nivå.

Vi driver medlemmarnas frågor

Informationen och kunskapen använder vi för att påverka påverkarna och driva våra medlemmars frågor och krav i nationella sammanhang, vid förhandlingsborden och i media. Vi ger råd och stöd, och gör aktuell forskning användbar för alla som vill arbeta med effektivt och långsiktigt folkhälsoarbete.

SKL tycker

Ett antal perspektiv och åtgärder som är viktiga för utveckling av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot