Publicerad: 10 januari 2018

Centrala begrepp inom folkhälsa

Det är skillnad mellan hälsa och folkhälsa. Att arbeta med folkhälsa är att arbeta med utveckling och hållbarhet. Folkhälsa lägger grunden för befolkningens välmående.

Definitionen av hälsa och folkhälsa

WHO:s definition av hälsa handlar både om den fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet och inte bara frånvaron av sjukdom och funktionsnedsättning. I definitionen betonas att en god hälsa ska ses som en resurs för samhället och dess individer och inte som ett mål i sig.

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Folkhälsan påverkas av olika faktorer och aktörer

Folkhälsan påverkas av många olika faktorer som kan påverkas av en rad olika aktörer i samhället. Ansvaret ligger både inom den offentliga och privata sektorn men även frivilligorganisationer och på individen. Även om individens egna val har stor betydelse för hälsan, kan faktorer på samhälls- och strukturnivå skapa gynnsamma förutsättningar och stödjande miljöer för att underlätta goda val.

Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer som påverkar folkhälsan – direkt eller indirekt.


Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer. Bild efter Dahlgren och Whitehead, 1991

Centrala begrepp inom folkhälsoarbete

För att förbättra folkhälsan kan man arbeta på olika sätt:

 • Främja hälsa: öka frisk/skyddsfaktorer för hälsa. Exempelvis att stärka människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt underlätta goda levnadsvanor.
 • Förebygga ohälsa: rikta in sig på att minska riskfaktorer för ohälsa. Exempelvis stödja patienter att göra hälsosamma val, screening, vaccination,  skadeförebyggande arbete.
 • Behandla och åtgärda handlar om att stödja de som redan har problem för att motverka ytterligare problem. Exempelvis hjälpa patienter att sluta röka.

Dessutom kan det arbete man gör vara:

 • Individinriktat
 • Gruppinriktat
 • Samhällsinriktat/samhällsstrukturer

En tankemodell är att utgå från ett känt problemområde (exempelvis fetma).

 • Vad görs idag för att behandla denna sjukdom/problem (på individ, grupp, samhällsnivå)
 • Vad görs idag för att förebygga att fler får problemet, vilka riskfaktorer finns och vad görs för att minska dessa? (på samtliga nivåer)
 • Vad görs idag för att främja frisk-/skyddsfaktorer för hälsan som bidrar till att minska problemet (på samtliga nivåer)

Om man tänker sig att man sätter in svaren på frågorna i nedanstående modell:

 • Finns det då ”hål” det vill säga är det något mer man skulle kunna göra främjande eller förebyggande, eller på grupp och samhällsnivå?
 • Vilka når vi idag och vilka andra skulle vi behöva nå – genom samverkan med andra verksamheter?
Modell folkhälsoarbetetHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot