Publicerad: 18 maj 2015

SKL tycker kring utveckling av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

SKL vill lyfta fram ett antal perspektiv och åtgärder som är viktiga för utveckling av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och inte enbart på sjukdomsbehandlande åtgärder. Vinsterna är många och visas till exempel i minskad dödlighet och sjuklighet, förbättrad funktionsförmåga, större välbefinnande och högre hälsorelaterad livskvalitet.

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård medverkar till en mer jämlik vård och hälsa där befolkningsgrupper som har störst behov ställs i centrum. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets perspektiv beaktas. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård prioriterar aktiviteter som ger de största hälsovinsterna inte bara för patienter och individer utan också för hälso- och sjukvårdens egen personal.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - positionspapper

Så tycker SKL

Positionspapper från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, syftar till att tydliggöra SKL:s inriktning. Det utgör underlag för kontakter med regering och myndigheter samt som ett stöd till medlemmarna i deras arbete.

Ett antal ställningstaganden har fastställs inom fyra perspektiv som alla har betydelse för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Perspektiven är individ- och patientperspektivet, befolkningsperspektivet, medarbetarperspektivet och styrning- och ledningsperspektivet.

Positionspapperet antogs av förbundets styrelse 14 juni 2013.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot