Publicerad: 4 oktober 2018

Arbetet med att förbättra psykisk hälsa bland barn och unga

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill lyfta fram hur arbetet behöver utvecklas under kommande år för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga.

SKL:s syn på hur arbetet för barns och ungas psykiska hälsa bör utvecklas redovisas i positionspapperet Psykisk hälsa, barn och unga. Det uttrycker SKL:s ställningstaganden om hur kommuner, landsting och regioner bör agera men också vilket ansvar staten har. Positionspapperet antogs av SKL:s styrelse 15 april 2016.

Förbättra samverkan

Att barn och ungdomar får en bra uppväxt är hela samhällets ansvar men ställer särskilda krav på välfärden. Det behövs ett samordnat ledarskap, såväl politiker som tjänstepersoner, och en utvecklad gemensam ledning och styrning, där barnets behov är i centrum. Det kan vara extra viktigt vid övergångar mellan verksamheter kopplade till barnets ålder.

Satsa på att främja och förebygga

Satsa på att främja och förebygga - det ger mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som har barnets bästa i fokus och som främjar delaktighet, jämställdhet, mångfald och likabehandling har avgörande betydelse för att förhindra psykisk ohälsa bland barn och unga. Socialtjänstens förebyggande arbete är viktigt.

Sätt in tidiga insatser

I dag talas det ofta om ”första linjens vård”, vilket är den verksamhet inom kommuner, landsting och regioner som först möter ett barn eller en ung människa med psykiska problem. Genom att definiera en tydlig ”första linje” kan barn och unga snabbt få rätt hjälp.

Specialistvården kan bidra i förebyggandet

Det kan krävas insatser på specialistnivå om de förebyggande och tidiga insatserna för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga inte är tillräckliga. Det krävs ökad samverkan på nationell och regional nivå för att skapa högspecialiserade insatser som kan motsvara den snabba kunskapsutvecklingen och ökade behov i befolkningen att nå målet om jämlik vård.

Staten kan främja forskning, samverkan och kunskapsutveckling

Det krävs gemensamma ansträngningar också från riksdag, regering och myndigheter att bidra genom tydliga visioner, mål och finansiering av forskning och utvecklingsarbete.  Det behövs medel till forskning om effektiva åtgärder, metod- och kunskapsutveckling samt stöd för implementering och utvärdering.

För att kunna skapa en gemensam bild av den psykiska hälsan behöver regionala och lokala data samlas in även på nationell nivå. Lagstiftningen bör vara utformad så att den passar för integrerade verksamheter.

Kunskapsområdet bör ingå i grundutbildningen för alla professioner som på ett eller annat sätt möter eller fattar beslut i frågor som rör barn och unga.

Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga, 2016 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot