Publicerad: 18 oktober 2019

Jämlik vård och hälsa

SKL har de senaste åren tagit sig an utmaningarna att bidra till en jämlik vård och minska hälsoskillnaderna genom olika utvecklingsarbeten.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar som genomförts inom välfärdssektorn i Sverige och dess kommuner och regioner på många sätt har varit lyckade. Den svenska sjukvården håller också en hög kvalitet.

Trots detta finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället avseende till exempel kön, etnisk tillhörighet, olika socioekonomiska grupper. Inom vissa grupper fortsätter skillnaderna till och med att öka. Det behövs ett aktivt arbete för att bibehålla en fortsatt framstående position inom hälso- och sjukvården.

Den kan förbättras ytterligare genom att mer systematiskt rikta fokus på en mer jämlik hälso- och sjukvård samt att verka för att minska hälsoskillnaderna.

Begreppen jämlik hälsa och jämlik vård

Det är ganska vanligt att begreppen jämlik hälsa och jämlik vård blandas ihop i samhällsdebatten. När jämlik vård riktar fokus på en välfärdstjänst så handlar jämlik hälsa snarare om en ojämlik fördelning av hälsa i befolkningen som påverkas av andra faktorer än enbart hälso- och sjukvården. Även inom ramen för begreppet jämlik vård råder olika uppfattningar vad jämlikheten innefattar. Skillnader mellan kommuner och landsting eller skillnader med avseende på exempelvis kön, socioekonomiska faktorer eller etnisk tillhörighet?

Att främja jämlik vård och hälsa

För att främja jämlik vård och hälsa har WHO:s oberoende kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer en övergripande strategi som kallas proportionell universalism. SKL har översatt denna strategi till ett budskap ”Gör jämlikt – gör skillnad” vilket innebär att inte fokusera på lika till alla, utan på att göra skillnad, på att se människors olika förutsättningar. Alla ska erbjudas generella insatser men de ska vara anpassade och utformade så att de bättre motsvarar olika människors och gruppers behov.

Nationell plattform för jämlik vård och hälsa

SKL har samlat ett antal myndigheter och organisationer till en nationell plattform för jämlik hälsa och vård. I plattformen beskrivs jämlik hälso- och sjukvård som: Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, förebyggande insatser, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med hög kvalitet till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Nationell plattform för jämlik vård och hälsa

Öppna jämförelser

Syftet med öppna jämförelser är att ge underlag för att stimulera till systematiskt förbättringsarbete inom olika verksamheter på regional och lokal nivå. Öppna jämförelser möjliggör jämförelser över tid samt jämförelser mellan vårdgivare på olika nivåer.

Öppna jämförelser folkhälsa

Användning av Öppna jämförelser folkhälsa

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård

Vården i siffror

Vården i siffror visar indikatorer och mått om hälso- och sjukvården. Exempelvis om behandlingar, väntetider, hur nöjda patienterna är och vad vården kostar.

Vården i siffror är till för de som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering på olika nivåer. Andra som är intresserade av hur hälso- sjukvården fungerar kan också hitta fakta på Vården i siffror

Vården i siffror finansieras gemensamt av regionerna och förvaltas av SKL.

Vården i siffror

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot