Publicerad: 6 juli 2016

Kunskapsstöd, jämlik vård och hälsa

SKL arbetar med nationella programråd och kompetensgrupper samt kliniska behandlingsrekommendationer.

SKL stödjer arbetet med nationella programråd för bland annat diabetes, stroke samt för astma och KOL. Programråden är nationella samverkansgrupper, bestående av representanter från huvudsakligen sjukvårdsregionerna som utför insatser gemensamt för att bidra till att stödja vården så att den i högre utsträckning ska kunna bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap.

Astma- och KOL vård

Programråd för astma och KOL har etablerats som en del av arbetet med kunskapsstyrning och nationella programråd. Insatsområden för respektive sjukdom handlar bland annat om rätt diagnostik och framtagande av behandlingsplaner, patientens delaktighet i behandlingen av sin sjukdom och samverkan mellan olika yrkeskategorier.

Nationella programrådet för Astma och KOL

Diabetesvård

Landsting och regioner har tillsammans etablerat Nationella programrådet för diabetes. Ett kunskapsunderlag har tagits fram i form av behandlingsstrategier, grupputbildningsmaterial, vårdprogram och webbutbildning. Ett nationellt råd för diabetes arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Rådet har arbetat med att identifiera, prioritera och ge förslag på förbättringsområden i diabetesvården utifrån tillgänglig kunskap och öppna jämförelser.

Jämlik diabetesvård

Strokevård

Rådet ska arbeta med att identifiera förbättringsområden och bland annat genomföra en inventering av kunskapsunderlag och en kartläggning för att hitta goda exempel inom strokevården. Programrådet för stroke arbetar med att identifiera förbättringsområden och bland annat genomföra en inventering av kunskapsunderlag och en kartläggning för att hitta goda exempel inom strokevården.

Nationella programrådet för stroke

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot