Publicerad: 5 oktober 2018

Nationell plattform för jämlik hälsa och vård

SKL har samlat ett antal myndigheter och organisationer till en nationell plattform för jämlik hälsa och vård. Målet är att vända trenden med ökande skillnader i vården mellan grupper.

För att vända trenden med ökande ojämlikhet i hälsa och vård krävs en kraftsamling på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Alla parter i hälso- och sjukvårdssystemet behöver bli bättre på att förstå mekanismerna bakom ojämlikhet och bli överens om hur den önskade utvecklingen ska se ut.

Kraftsamling mot ökande ojämlikhet

SKL har tillsammans med en rad aktörer format en nationell, myndighets- och organisationsövergripande plattform för jämlik hälsa och vård. Initiativtagarna är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Vårdförbundet, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

Programförklaring Nationell plattform för jämlik hälsa och vård (PDF, nytt fönster)

Hitta system och metoder

Syftet med plattformen är att verka för att hitta system och metoder som kan identifiera och åtgärda skillnader i hälsa, bemötande och tillgång till vård. Utifrån deltagarnas olika roller och organisationer kommer arbetet att ske både enskilt och tillsammans.

Flera aktörer ställer sig bakom plattformen

Allt fler myndigheter och nationella aktörer ställer sig bakom plattformen: Handisam, Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Nätverket Hälsofrämjande sjukvård, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Svenska Barnmorskeförbundet, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Sveriges Tandläkarförbund, Nätverket Hälsa och Demokrati, Nätverket Uppdrag Hälsa och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Årliga aktiviteter

Samtliga aktörer bjuds in till årligen återkommande workshops för att utbyta erfarenheter och höja kompetensen inom områdets aktuella frågeställningar. Målet är att hålla en nationell konferens vartannat år. Två konferenser har genomförts sedan starten 2012.

Informationsansvarig

  • Sevek Engström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot