Publicerad: 22 september 2017

Jämlik Primärvård

Regeringen och SKL slöt 2011 en överenskommelse om insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

En av de insatser som genomfördes var Lärandeprojektet Vård på lika villkor. Projektets syfte var att öka jämlikheten i första linjens sjukvård inom resurssvaga områden genom att identifiera och sprida effektiva arbetssätt. Sju offentligt drivna verksamheter från fem landsting/regioner deltog i projektet som genomfördes 2011-2014.

Medarbetarna har själva normkritiskt granskat sina arbetsplatser, sina arbetsmetoder och rutiner, identifierat förbättringsområden och genomfört konkreta förändringar. Analyserna och arbetet har skett med flera olika perspektiv, både patienters, forskares, medarbetares och utomstående föreläsares.

Vård på lika villkor

Flippen – nya arbetssätt inom vården

SKL driver i samverkan med landstingen ett innovationsprojekt, Flippen, som syftar till att utveckla nya patientcentrerade arbetssätt inom primärvården. Grundidén är att utforma vården mer systematiskt utifrån patienternas behov. Vad kan och vill patienterna göra själva och vad ska vården göra? Finns teknik som vården kan använda på bättre sätt än i dag?

Ordet Flippen kommer från flipping health care (som i sin tur kommer från flipped class room). Det handlar om att vända på perspektiven och utgå från vad patienten kan och vill själv - med sjukvården som stöd och om att utforma arbetssätt utifrån behov, och inte att försöka möta behov med de arbetssätt man redan har.

Innovativa arbetssätt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot